In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Max3D Pro

Tần suất Max3D Pro từ ngày 03/12/2023 đến ngày 03/03/2024

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
159 4 lần213 4 lần157 4 lần
898 4 lần849 4 lần212 3 lần
832 3 lần053 3 lần758 3 lần
761 3 lần480 3 lần477 3 lần
061 3 lần072 3 lần169 3 lần
806 3 lần083 3 lần089 3 lần
841 3 lần193 3 lần100 3 lần
553 3 lần850 3 lần280 3 lần
875 3 lần117 3 lần876 3 lần
879 3 lần227 3 lần891 3 lần
937 3 lần519 3 lần419 3 lần
657 3 lần557 3 lần634 3 lần
595 3 lần987 3 lần723 3 lần
644 3 lần663 3 lần563 3 lần
730 2 lần284 2 lần282 2 lần
619 2 lần624 2 lần273 2 lần
272 2 lần626 2 lần263 2 lần
291 2 lần297 2 lần294 2 lần
296 2 lần630 2 lần307 2 lần
315 2 lần702 2 lần705 2 lần
326 2 lần334 2 lần604 2 lần
335 2 lần835 2 lần262 2 lần
250 2 lần260 2 lần217 2 lần
164 2 lần165 2 lần680 2 lần
170 2 lần917 2 lần668 2 lần
197 2 lần199 2 lần210 2 lần
660 2 lần897 2 lần221 2 lần
255 2 lần655 2 lần649 2 lần
228 2 lần890 2 lần233 2 lần
237 2 lần238 2 lần886 2 lần
242 2 lần245 2 lần353 2 lần
348 2 lần363 2 lần355 2 lần
752 2 lần726 2 lần762 2 lần
727 2 lần485 2 lần562 2 lần
757 2 lần561 2 lần754 2 lần
493 2 lần494 2 lần496 2 lần
751 2 lần765 2 lần501 2 lần
506 2 lần747 2 lần511 2 lần
558 2 lần521 2 lần523 2 lần
740 2 lần734 2 lần539 2 lần
549 2 lần550 2 lần473 2 lần
771 2 lần712 2 lần803 2 lần
826 2 lần822 2 lần377 2 lần
386 2 lần390 2 lần814 2 lần
394 2 lần590 2 lần812 2 lần
719 2 lần404 2 lần799 2 lần
463 2 lần418 2 lần578 2 lần
421 2 lần789 2 lần434 2 lần
574 2 lần443 2 lần449 2 lần
451 2 lần775 2 lần774 2 lần
461 2 lần500 2 lần338 2 lần
080 2 lần992 2 lần996 2 lần
949 2 lần961 2 lần932 2 lần
041 2 lần103 2 lần104 2 lần
143 2 lần013 2 lần959 2 lần
134 2 lần966 2 lần976 2 lần
106 2 lần052 2 lần141 2 lần
025 2 lần138 2 lần017 2 lần
060 2 lần979 2 lần010 2 lần
120 2 lần068 2 lần035 2 lần
150 2 lần091 2 lần941 2 lần
942 2 lần430 1 lần019 1 lần
078 1 lần589 1 lần598 1 lần
964 1 lần445 1 lần782 1 lần
787 1 lần021 1 lần783 1 lần
414 1 lần441 1 lần154 1 lần
416 1 lần074 1 lần417 1 lần
599 1 lần786 1 lần792 1 lần
594 1 lần018 1 lần425 1 lần
797 1 lần075 1 lần438 1 lần
962 1 lần785 1 lần431 1 lần
788 1 lần420 1 lần963 1 lần
591 1 lần411 1 lần415 1 lần
801 1 lần370 1 lần603 1 lần
380 1 lần605 1 lần376 1 lần
821 1 lần607 1 lần609 1 lần
988 1 lần827 1 lần384 1 lần
611 1 lần829 1 lần365 1 lần
830 1 lần092 1 lần362 1 lần
831 1 lần360 1 lần359 1 lần
816 1 lần385 1 lần802 1 lần
809 1 lần079 1 lần600 1 lần
405 1 lần805 1 lần402 1 lần
081 1 lần601 1 lần808 1 lần
810 1 lần960 1 lần811 1 lần
082 1 lần393 1 lần708 1 lần
085 1 lần086 1 lần815 1 lần
388 1 lần387 1 lần587 1 lần
460 1 lần777 1 lần742 1 lần
728 1 lần027 1 lần530 1 lần
529 1 lần528 1 lần739 1 lần
039 1 lần741 1 lần040 1 lần
736 1 lần983 1 lần520 1 lần
568 1 lần745 1 lần724 1 lần
515 1 lần514 1 lần513 1 lần
512 1 lần533 1 lần535 1 lần
044 1 lần548 1 lần030 1 lần
032 1 lần029 1 lần731 1 lần
554 1 lần034 1 lần028 1 lần
551 1 lần547 1 lần536 1 lần
546 1 lần545 1 lần544 1 lần
733 1 lần542 1 lần541 1 lần
540 1 lần978 1 lần735 1 lần
043 1 lần571 1 lần453 1 lần
769 1 lần985 1 lần476 1 lần
475 1 lần062 1 lần472 1 lần
580 1 lần767 1 lần768 1 lần
770 1 lần058 1 lần064 1 lần
462 1 lần066 1 lần833 1 lần
773 1 lần716 1 lần457 1 lần
776 1 lần454 1 lần577 1 lần
481 1 lần508 1 lần495 1 lần
507 1 lần505 1 lần504 1 lần
502 1 lần046 1 lần048 1 lần
497 1 lần974 1 lần051 1 lần
482 1 lần753 1 lần576 1 lần
756 1 lần054 1 lần972 1 lần
759 1 lần056 1 lần760 1 lần
057 1 lần093 1 lần559 1 lần
560 1 lần226 1 lần235 1 lần
889 1 lần130 1 lần131 1 lần
231 1 lần230 1 lần229 1 lần
133 1 lần224 1 lần129 1 lần
650 1 lần894 1 lần653 1 lần
218 1 lần935 1 lần654 1 lần
139 1 lần140 1 lần690 1 lần
128 1 lần208 1 lần254 1 lần
693 1 lần119 1 lần641 1 lần
877 1 lần258 1 lần257 1 lần
957 1 lần122 1 lần880 1 lần
647 1 lần251 1 lần881 1 lần
248 1 lần642 1 lần246 1 lần
940 1 lần126 1 lần645 1 lần
687 1 lần685 1 lần265 1 lần
669 1 lần666 1 lần175 1 lần
916 1 lần931 1 lần171 1 lần
147 1 lần997 1 lần919 1 lần
921 1 lần912 1 lần149 1 lần
922 1 lần670 1 lần681 1 lần
673 1 lần158 1 lần156 1 lần
675 1 lần665 1 lần180 1 lần
205 1 lần194 1 lần903 1 lần
202 1 lần201 1 lần200 1 lần
905 1 lần933 1 lần661 1 lần
195 1 lần907 1 lần181 1 lần
908 1 lần684 1 lần189 1 lần
188 1 lần910 1 lần186 1 lần
185 1 lần184 1 lần183 1 lần
116 1 lần878 1 lần694 1 lần
622 1 lần617 1 lần701 1 lần
014 1 lần846 1 lần847 1 lần
620 1 lần322 1 lần321 1 lần
318 1 lần105 1 lần330 1 lần
623 1 lần312 1 lần311 1 lần
855 1 lần856 1 lần857 1 lần
858 1 lần304 1 lần859 1 lần
329 1 lần616 1 lần989 1 lần
345 1 lần354 1 lần956 1 lần
352 1 lần351 1 lần350 1 lần
349 1 lần955 1 lần097 1 lần
836 1 lần343 1 lần332 1 lần
015 1 lần839 1 lần340 1 lần
339 1 lần677 1 lần615 1 lần
954 1 lần953 1 lần101 1 lần
842 1 lần699 1 lần308 1 lần
271 1 lần698 1 lần278 1 lần
288 1 lần636 1 lần637 1 lần
867 1 lần864 1 lần290 1 lần
110 1 lần292 1 lần270 1 lần
629 1 lần109 1 lần295 1 lần
872 1 lần628 1 lần283 1 lần
951 1 lần948 1 lần281 1 lần
298 1 lần627 1 lần279 1 lần
638 1 lần300 1 lần267 1 lần
869 1 lần706 0 lần682 0 lần
721 0 lần696 0 lần703 0 lần
695 0 lần729 0 lần717 0 lần
998 0 lần715 0 lần714 0 lần
679 0 lần697 0 lần692 0 lần
718 0 lần725 0 lần689 0 lần
984 0 lần722 0 lần713 0 lần
993 0 lần994 0 lần686 0 lần
995 0 lần700 0 lần709 0 lần
683 0 lần710 0 lần691 0 lần
990 0 lần720 0 lần991 0 lần
688 0 lần986 0 lần711 0 lần
707 0 lần704 0 lần927 0 lần
982 0 lần871 0 lần939 0 lần
885 0 lần884 0 lần883 0 lần
882 0 lần943 0 lần944 0 lần
874 0 lần873 0 lần945 0 lần
946 0 lần870 0 lần888 0 lần
868 0 lần947 0 lần866 0 lần
865 0 lần863 0 lần950 0 lần
862 0 lần861 0 lần860 0 lần
854 0 lần853 0 lần852 0 lần
887 0 lần938 0 lần848 0 lần
913 0 lần926 0 lần928 0 lần
929 0 lần925 0 lần924 0 lần
923 0 lần920 0 lần930 0 lần
918 0 lần915 0 lần914 0 lần
911 0 lần892 0 lần909 0 lần
906 0 lần904 0 lần902 0 lần
901 0 lần900 0 lần934 0 lần
899 0 lần896 0 lần895 0 lần
936 0 lần893 0 lần851 0 lần
952 0 lần981 0 lần755 0 lần
779 0 lần778 0 lần967 0 lần
968 0 lần969 0 lần772 0 lần
766 0 lần970 0 lần764 0 lần
763 0 lần971 0 lần973 0 lần
781 0 lần975 0 lần750 0 lần
749 0 lần748 0 lần746 0 lần
744 0 lần977 0 lần743 0 lần
738 0 lần737 0 lần980 0 lần
732 0 lần780 0 lần965 0 lần
845 0 lần819 0 lần844 0 lần
843 0 lần840 0 lần838 0 lần
837 0 lần834 0 lần828 0 lần
825 0 lần824 0 lần823 0 lần
958 0 lần820 0 lần818 0 lần
784 0 lần817 0 lần813 0 lần
807 0 lần804 0 lần800 0 lần
798 0 lần796 0 lần795 0 lần
794 0 lần793 0 lần791 0 lần
790 0 lần678 0 lần000 0 lần
676 0 lần232 0 lần215 0 lần
216 0 lần219 0 lần220 0 lần
222 0 lần223 0 lần225 0 lần
234 0 lần211 0 lần236 0 lần
239 0 lần240 0 lần241 0 lần
243 0 lần244 0 lần247 0 lần
214 0 lần209 0 lần252 0 lần
187 0 lần173 0 lần174 0 lần
176 0 lần177 0 lần178 0 lần
179 0 lần182 0 lần190 0 lần
207 0 lần191 0 lần192 0 lần
196 0 lần198 0 lần203 0 lần
204 0 lần206 0 lần249 0 lần
253 0 lần168 0 lần319 0 lần
306 0 lần309 0 lần310 0 lần
313 0 lần314 0 lần316 0 lần
317 0 lần320 0 lần303 0 lần
323 0 lần324 0 lần325 0 lần
327 0 lần328 0 lần331 0 lần
333 0 lần305 0 lần302 0 lần
256 0 lần275 0 lần259 0 lần
261 0 lần264 0 lần266 0 lần
268 0 lần269 0 lần274 0 lần
276 0 lần301 0 lần277 0 lần
285 0 lần286 0 lần287 0 lần
289 0 lần293 0 lần299 0 lần
172 0 lần167 0 lần337 0 lần
059 0 lần038 0 lần042 0 lần
045 0 lần047 0 lần049 0 lần
050 0 lần055 0 lần063 0 lần
036 0 lần065 0 lần067 0 lần
069 0 lần070 0 lần071 0 lần
073 0 lần076 0 lần037 0 lần
033 0 lần084 0 lần009 0 lần
002 0 lần003 0 lần004 0 lần
005 0 lần006 0 lần007 0 lần
008 0 lần011 0 lần031 0 lần
012 0 lần016 0 lần020 0 lần
022 0 lần023 0 lần024 0 lần
026 0 lần077 0 lần087 0 lần
166 0 lần148 0 lần135 0 lần
136 0 lần137 0 lần142 0 lần
144 0 lần145 0 lần146 0 lần
151 0 lần127 0 lần152 0 lần
153 0 lần155 0 lần160 0 lần
161 0 lần162 0 lần163 0 lần
132 0 lần125 0 lần088 0 lần
107 0 lần090 0 lần094 0 lần
095 0 lần096 0 lần098 0 lần
099 0 lần102 0 lần108 0 lần
124 0 lần111 0 lần112 0 lần
113 0 lần114 0 lần115 0 lần
118 0 lần121 0 lần123 0 lần
336 0 lần341 0 lần674 0 lần
564 0 lần534 0 lần537 0 lần
538 0 lần543 0 lần552 0 lần
555 0 lần556 0 lần565 0 lần
531 0 lần566 0 lần567 0 lần
569 0 lần570 0 lần572 0 lần
573 0 lần575 0 lần532 0 lần
527 0 lần581 0 lần503 0 lần
489 0 lần490 0 lần491 0 lần
492 0 lần498 0 lần499 0 lần
001 0 lần509 0 lần526 0 lần
510 0 lần516 0 lần517 0 lần
518 0 lần522 0 lần524 0 lần
525 0 lần579 0 lần582 0 lần
487 0 lần652 0 lần635 0 lần
639 0 lần640 0 lần643 0 lần
646 0 lần648 0 lần651 0 lần
656 0 lần632 0 lần658 0 lần
659 0 lần662 0 lần664 0 lần
667 0 lần671 0 lần672 0 lần
633 0 lần631 0 lần583 0 lần
597 0 lần584 0 lần585 0 lần
586 0 lần588 0 lần592 0 lần
593 0 lần596 0 lần602 0 lần
625 0 lần606 0 lần608 0 lần
610 0 lần612 0 lần613 0 lần
614 0 lần618 0 lần621 0 lần
488 0 lần486 0 lần342 0 lần
397 0 lần382 0 lần383 0 lần
389 0 lần391 0 lần392 0 lần
395 0 lần396 0 lần398 0 lần
379 0 lần399 0 lần400 0 lần
401 0 lần403 0 lần406 0 lần
407 0 lần408 0 lần381 0 lần
378 0 lần410 0 lần364 0 lần
344 0 lần346 0 lần347 0 lần
356 0 lần357 0 lần358 0 lần
361 0 lần366 0 lần375 0 lần
367 0 lần368 0 lần369 0 lần
371 0 lần372 0 lần373 0 lần
374 0 lần409 0 lần412 0 lần
484 0 lần467 0 lần455 0 lần
456 0 lần458 0 lần459 0 lần
464 0 lần465 0 lần466 0 lần
468 0 lần450 0 lần469 0 lần
470 0 lần471 0 lần474 0 lần
478 0 lần479 0 lần483 0 lần
452 0 lần448 0 lần413 0 lần
432 0 lần422 0 lần423 0 lần
424 0 lần426 0 lần427 0 lần
428 0 lần429 0 lần433 0 lần
447 0 lần435 0 lần436 0 lần
437 0 lần439 0 lần440 0 lần
442 0 lần444 0 lần446 0 lần
999 0 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL