In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Max3D Pro

Tần suất Max3D Pro từ ngày 23/01/2024 đến ngày 23/04/2024

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
419 4 lần624 4 lần282 4 lần
802 4 lần849 4 lần318 4 lần
737 3 lần101 3 lần519 3 lần
227 3 lần418 3 lần723 3 lần
262 3 lần501 3 lần428 3 lần
719 3 lần056 3 lần489 3 lần
213 3 lần473 3 lần159 3 lần
888 3 lần332 3 lần016 3 lần
668 3 lần557 3 lần553 3 lần
844 3 lần380 3 lần556 3 lần
494 2 lần564 2 lần226 2 lần
559 2 lần769 2 lần561 2 lần
771 2 lần480 2 lần563 2 lần
472 2 lần134 2 lần491 2 lần
197 2 lần775 2 lần562 2 lần
212 2 lần787 2 lần533 2 lần
903 2 lần355 2 lần529 2 lần
758 2 lần917 2 lần526 2 lần
170 2 lần521 2 lần922 2 lần
539 2 lần765 2 lần195 2 lần
184 2 lần549 2 lần185 2 lần
143 2 lần509 2 lần506 2 lần
505 2 lần193 2 lần181 2 lần
684 2 lần891 2 lần827 2 lần
293 2 lần298 2 lần864 2 lần
861 2 lần396 2 lần394 2 lần
825 2 lần826 2 lần316 2 lần
385 2 lần322 2 lần815 2 lần
852 2 lần327 2 lần330 2 lần
334 2 lần335 2 lần369 2 lần
366 2 lần362 2 lần358 2 lần
352 2 lần353 2 lần411 2 lần
867 2 lần890 2 lần881 2 lần
792 2 lần238 2 lần457 2 lần
242 2 lần129 2 lần245 2 lần
246 2 lần247 2 lần449 2 lần
797 2 lần445 2 lần255 2 lần
417 2 lần257 2 lần803 2 lần
434 2 lần265 2 lần811 2 lần
812 2 lần275 2 lần873 2 lần
421 2 lần280 2 lần281 2 lần
453 2 lần762 2 lần574 2 lần
074 2 lần049 2 lần053 2 lần
634 2 lần708 2 lần061 2 lần
712 2 lần713 2 lần072 2 lần
957 2 lần644 2 lần080 2 lần
611 2 lần083 2 lần086 2 lần
607 2 lần089 2 lần091 2 lần
722 2 lần949 2 lần643 2 lần
702 2 lần100 2 lần018 2 lần
687 2 lần680 2 lần679 2 lần
991 2 lần673 2 lần011 2 lần
989 2 lần017 2 lần694 2 lần
976 2 lần022 2 lần025 2 lần
661 2 lần660 2 lần030 2 lần
035 2 lần652 2 lần978 2 lần
977 2 lần598 2 lần841 2 lần
942 2 lần116 2 lần733 2 lần
105 2 lần576 2 lần729 2 lần
594 2 lần120 2 lần595 2 lần
658 1 lần657 1 lần558 1 lần
655 1 lần397 1 lần699 1 lần
409 1 lần398 1 lần817 1 lần
821 1 lần818 1 lần823 1 lần
406 1 lần653 1 lần405 1 lần
822 1 lần402 1 lần523 1 lần
415 1 lần413 1 lần649 1 lần
806 1 lần807 1 lần548 1 lần
809 1 lần645 1 lần647 1 lần
422 1 lần587 1 lần650 1 lần
814 1 lần813 1 lần701 1 lần
745 1 lần586 1 lần554 1 lần
730 1 lần416 1 lần824 1 lần
582 1 lần390 1 lần663 1 lần
365 1 lần739 1 lần831 1 lần
373 1 lần832 1 lần371 1 lần
689 1 lần835 1 lần677 1 lần
836 1 lần375 1 lần363 1 lần
678 1 lần734 1 lần838 1 lần
839 1 lần736 1 lần681 1 lần
571 1 lần741 1 lần692 1 lần
393 1 lần386 1 lần560 1 lần
391 1 lần432 1 lần696 1 lần
388 1 lần666 1 lần387 1 lần
581 1 lần580 1 lần377 1 lần
669 1 lần382 1 lần381 1 lần
578 1 lần693 1 lần671 1 lần
379 1 lần829 1 lần431 1 lần
546 1 lần547 1 lần715 1 lần
530 1 lần497 1 lần772 1 lần
495 1 lần757 1 lần773 1 lần
716 1 lần756 1 lần488 1 lần
608 1 lần776 1 lần485 1 lần
615 1 lần591 1 lần482 1 lần
481 1 lần617 1 lần780 1 lần
770 1 lần727 1 lần784 1 lần
511 1 lần725 1 lần520 1 lần
760 1 lần724 1 lần763 1 lần
513 1 lần759 1 lần599 1 lần
510 1 lần721 1 lần600 1 lần
525 1 lần508 1 lần766 1 lần
603 1 lần527 1 lần504 1 lần
767 1 lần604 1 lần475 1 lần
618 1 lần642 1 lần444 1 lần
751 1 lần710 1 lần709 1 lần
728 1 lần541 1 lần798 1 lần
799 1 lần635 1 lần707 1 lần
630 1 lần749 1 lần443 1 lần
638 1 lần441 1 lần439 1 lần
438 1 lần705 1 lần641 1 lần
522 1 lần452 1 lần629 1 lần
590 1 lần791 1 lần785 1 lần
470 1 lần469 1 lần619 1 lần
754 1 lần589 1 lần788 1 lần
789 1 lần462 1 lần454 1 lần
752 1 lần622 1 lần461 1 lần
460 1 lần623 1 lần625 1 lần
626 1 lần627 1 lần572 1 lần
456 1 lần500 1 lần842 1 lần
150 1 lần913 1 lần171 1 lần
168 1 lần164 1 lần919 1 lần
161 1 lần921 1 lần157 1 lần
154 1 lần152 1 lần151 1 lần
149 1 lần910 1 lần147 1 lần
146 1 lần144 1 lần141 1 lần
140 1 lần139 1 lần138 1 lần
928 1 lần929 1 lần133 1 lần
931 1 lần175 1 lần178 1 lần
130 1 lần204 1 lần219 1 lần
218 1 lần217 1 lần895 1 lần
897 1 lần211 1 lần898 1 lần
209 1 lần899 1 lần207 1 lần
205 1 lần202 1 lần179 1 lần
201 1 lần200 1 lần198 1 lần
194 1 lần905 1 lần190 1 lần
188 1 lần907 1 lần183 1 lần
182 1 lần180 1 lần932 1 lần
128 1 lần223 1 lần974 1 lần
063 1 lần062 1 lần060 1 lần
058 1 lần054 1 lần052 1 lần
051 1 lần968 1 lần048 1 lần
971 1 lần044 1 lần979 1 lần
066 1 lần034 1 lần981 1 lần
029 1 lần028 1 lần027 1 lần
983 1 lần985 1 lần019 1 lần
014 1 lần010 1 lần992 1 lần
964 1 lần068 1 lần126 1 lần
109 1 lần124 1 lần935 1 lần
122 1 lần121 1 lần936 1 lần
937 1 lần117 1 lần114 1 lần
940 1 lần111 1 lần110 1 lần
106 1 lần961 1 lần944 1 lần
097 1 lần096 1 lần093 1 lần
950 1 lần090 1 lần953 1 lần
954 1 lần081 1 lần079 1 lần
076 1 lần075 1 lần221 1 lần
911 1 lần224 1 lần283 1 lần
303 1 lần299 1 lần297 1 lần
295 1 lần292 1 lần291 1 lần
290 1 lần868 1 lần871 1 lần
284 1 lần279 1 lần307 1 lần
872 1 lần277 1 lần273 1 lần
875 1 lần271 1 lần270 1 lần
876 1 lần268 1 lần267 1 lần
266 1 lần304 1 lần859 1 lần
263 1 lần338 1 lần351 1 lần
350 1 lần348 1 lần346 1 lần
345 1 lần343 1 lần685 1 lần
847 1 lần340 1 lần339 1 lần
848 1 lần310 1 lần333 1 lần
850 1 lần329 1 lần851 1 lần
325 1 lần323 1 lần321 1 lần
856 1 lần314 1 lần312 1 lần
311 1 lần264 1 lần294 1 lần
230 1 lần243 1 lần248 1 lần
231 1 lần250 1 lần251 1 lần
883 1 lần880 1 lần889 1 lần
235 1 lần229 1 lần884 1 lần
237 1 lần228 1 lần239 1 lần
259 1 lần960 0 lần956 0 lần
718 0 lần969 0 lần896 0 lần
955 0 lần717 0 lần900 0 lần
704 0 lần857 0 lần779 0 lần
830 0 lần706 0 lần778 0 lần
966 0 lần967 0 lần854 0 lần
714 0 lần965 0 lần777 0 lần
855 0 lần853 0 lần711 0 lần
958 0 lần963 0 lần828 0 lần
962 0 lần793 0 lần959 0 lần
878 0 lần972 0 lần970 0 lần
690 0 lần837 0 lần988 0 lần
843 0 lần990 0 lần892 0 lần
691 0 lần893 0 lần986 0 lần
993 0 lần994 0 lần995 0 lần
996 0 lần997 0 lần688 0 lần
998 0 lần987 0 lần894 0 lần
703 0 lần700 0 lần790 0 lần
774 0 lần973 0 lần833 0 lần
975 0 lần781 0 lần834 0 lần
980 0 lần695 0 lần782 0 lần
982 0 lần783 0 lần698 0 lần
845 0 lần697 0 lần984 0 lần
858 0 lần794 0 lần952 0 lần
744 0 lần746 0 lần808 0 lần
764 0 lần925 0 lần810 0 lần
800 0 lần743 0 lần748 0 lần
926 0 lần742 0 lần927 0 lần
874 0 lần882 0 lần908 0 lần
930 0 lần747 0 lần879 0 lần
870 0 lần805 0 lần914 0 lần
912 0 lần915 0 lần916 0 lần
804 0 lần918 0 lần840 0 lần
920 0 lần909 0 lần755 0 lần
801 0 lần753 0 lần923 0 lần
761 0 lần924 0 lần750 0 lần
906 0 lần740 0 lần720 0 lần
946 0 lần885 0 lần941 0 lần
726 0 lần943 0 lần862 0 lần
945 0 lần947 0 lần865 0 lần
886 0 lần860 0 lần948 0 lần
901 0 lần877 0 lần887 0 lần
951 0 lần863 0 lần902 0 lần
869 0 lần786 0 lần738 0 lần
933 0 lần904 0 lần735 0 lần
934 0 lần816 0 lần768 0 lần
796 0 lần939 0 lần732 0 lần
866 0 lần795 0 lần819 0 lần
731 0 lần938 0 lần820 0 lần
846 0 lần000 0 lần686 0 lần
222 0 lần208 0 lần210 0 lần
214 0 lần215 0 lần216 0 lần
220 0 lần225 0 lần203 0 lần
232 0 lần233 0 lần234 0 lần
236 0 lần240 0 lần241 0 lần
244 0 lần206 0 lần199 0 lần
252 0 lần173 0 lần162 0 lần
163 0 lần165 0 lần166 0 lần
167 0 lần169 0 lần172 0 lần
174 0 lần196 0 lần176 0 lần
177 0 lần186 0 lần187 0 lần
189 0 lần191 0 lần192 0 lần
249 0 lần253 0 lần158 0 lần
320 0 lần308 0 lần309 0 lần
313 0 lần315 0 lần317 0 lần
319 0 lần324 0 lần305 0 lần
326 0 lần328 0 lần331 0 lần
336 0 lần337 0 lần341 0 lần
342 0 lần306 0 lần302 0 lần
254 0 lần276 0 lần256 0 lần
258 0 lần260 0 lần261 0 lần
269 0 lần272 0 lần274 0 lần
278 0 lần301 0 lần285 0 lần
286 0 lần287 0 lần288 0 lần
289 0 lần296 0 lần300 0 lần
160 0 lần156 0 lần347 0 lần
043 0 lần037 0 lần038 0 lần
039 0 lần040 0 lần041 0 lần
042 0 lần045 0 lần033 0 lần
046 0 lần047 0 lần050 0 lần
055 0 lần057 0 lần059 0 lần
064 0 lần036 0 lần032 0 lần
067 0 lần009 0 lần002 0 lần
003 0 lần004 0 lần005 0 lần
006 0 lần007 0 lần008 0 lần
012 0 lần031 0 lần013 0 lần
015 0 lần020 0 lần021 0 lần
023 0 lần024 0 lần026 0 lần
065 0 lần069 0 lần155 0 lần
131 0 lần113 0 lần115 0 lần
118 0 lần119 0 lần123 0 lần
125 0 lần127 0 lần132 0 lần
108 0 lần135 0 lần136 0 lần
137 0 lần142 0 lần145 0 lần
148 0 lần153 0 lần112 0 lần
107 0 lần070 0 lần087 0 lần
071 0 lần073 0 lần077 0 lần
078 0 lần082 0 lần084 0 lần
085 0 lần088 0 lần104 0 lần
092 0 lần094 0 lần095 0 lần
098 0 lần099 0 lần102 0 lần
103 0 lần344 0 lần349 0 lần
683 0 lần570 0 lần555 0 lần
565 0 lần566 0 lần567 0 lần
568 0 lần569 0 lần573 0 lần
551 0 lần575 0 lần577 0 lần
579 0 lần583 0 lần584 0 lần
585 0 lần588 0 lần552 0 lần
550 0 lần593 0 lần534 0 lần
516 0 lần517 0 lần518 0 lần
524 0 lần528 0 lần531 0 lần
532 0 lần535 0 lần545 0 lần
536 0 lần537 0 lần538 0 lần
540 0 lần542 0 lần543 0 lần
544 0 lần592 0 lần596 0 lần
514 0 lần664 0 lần646 0 lần
648 0 lần651 0 lần654 0 lần
656 0 lần659 0 lần662 0 lần
665 0 lần639 0 lần667 0 lần
670 0 lần672 0 lần674 0 lần
675 0 lần676 0 lần682 0 lần
640 0 lần637 0 lần597 0 lần
613 0 lần601 0 lần602 0 lần
605 0 lần606 0 lần609 0 lần
610 0 lần612 0 lần614 0 lần
636 0 lần616 0 lần620 0 lần
621 0 lần628 0 lần631 0 lần
632 0 lần633 0 lần515 0 lần
512 0 lần354 0 lần412 0 lần
401 0 lần403 0 lần404 0 lần
407 0 lần408 0 lần410 0 lần
414 0 lần399 0 lần420 0 lần
423 0 lần424 0 lần425 0 lần
426 0 lần427 0 lần429 0 lần
400 0 lần395 0 lần433 0 lần
368 0 lần356 0 lần357 0 lần
359 0 lần360 0 lần361 0 lần
364 0 lần367 0 lần370 0 lần
392 0 lần372 0 lần374 0 lần
376 0 lần378 0 lần383 0 lần
384 0 lần389 0 lần430 0 lần
435 0 lần507 0 lần490 0 lần
477 0 lần478 0 lần479 0 lần
483 0 lần484 0 lần486 0 lần
487 0 lần492 0 lần474 0 lần
493 0 lần496 0 lần498 0 lần
499 0 lần001 0 lần502 0 lần
503 0 lần476 0 lần471 0 lần
436 0 lần451 0 lần437 0 lần
440 0 lần442 0 lần446 0 lần
447 0 lần448 0 lần450 0 lần
455 0 lần468 0 lần458 0 lần
459 0 lần463 0 lần464 0 lần
465 0 lần466 0 lần467 0 lần
999 0 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL