BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 13/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                 1       1       1             1     1 1                     1                       1       1         00
01 11   1                             1 2           1       1     1     2       1                               1           01
02 9 2                     1 1     1       1                                 1           1       1                         02
03 6                                       1             1                     1 1     1                           1       03
04 6                                   1                             1                     1       1         1           1 04
05 6               1                                   1       1                               1         1   1             05
06 11 2         1               1     1     1   1             1             1                 1 1                           06
07 13           1       1         2 1         1                   1             1   1   1           1   1       1           07
08 12         1     1 2               1               1 1           1   1                             1       1   1         08
09 12 2                       1 1 1                 1       1   2                         1           1           1         09
10 14                     1   2                           1 1   2   1     1   1               1     2         1             10
11 7     1                                   2     1 1                       1             1                               11
12 11                         1 1           1                       1 1             1               1   2             1   1 12
13 13 4                                     1   1                   1   1         1               2                   1 1   13
14 15 2 1   1     1                             1 1                     1                             1     1 1 1 1 1   1   14
15 16 2 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1         1   1 1                           15
16 12 2     1         1                                               1   1             1           1 2 1             1     16
17 9       1                 1                             1 1           1 1       1                                   2   17
18 9           1           1                         1                           1       1       2                 1     1 18
19 11                             1     1       1           1       2       2     1       1                       1         19
20 7     1           1           1             1                               1             1                           1 20
21 3                               1     1                                                               1                 21
22 9                                     1 1             2           1       1 1                           1             1 22
23 9       1           1     1       1   1               1                           1             1                     1 23
24 17   1   1           1         2 2         2         1         1             1     1       1               1 1     1     24
25 13 2           1 1                           1   1 1           1   1         1                         1   1     1       25
26 12 2         1             1 1                       1     1               1       1       1       1 1                   26
27 14     1                           1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1       27
28 11                                   1 2   1   1         1               1           1       1     1                 1   28
29 6                 1   1                                                                   1         1   1     1         29
30 10         1 1                 2             1                                 1       1                 1       1     1 30
31 8     1                             1       1       1         1     1           1   1                                   31
32 16           1             2       2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1             32
33 9         1             1             1         1               1   1     1                             1       1       33
34 14   1         1       1         1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1       34
35 10   1           1             1   1       1                       1                 1       1     1 1                   35
36 18 2     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                       36
37 11     1           1               1 1       1     1             1           1   1 1     1                               37
38 15                                     1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2             38
39 11       2                                 1     1 1   1 1     1           1             2                               39
40 11   1         1     1                     1   1                 1             1                       2 1           1   40
41 10     1                 1 1   1     1                     1                 1                                     1 1 1 41
42 11 2       1               1     1                     1       1   1             1                         1         1   42
43 8   1         1 2                               1                                 1   1     1                           43
44 10     1                                   1   1           1 1           1         1                             1 2     44
45 11         1         1       1                 1                 1       1     1     1   1     1   1                     45
46 12     1           3   2       1         2                 1                         1       1                           46
47 9   1                   1   1                               1     1               1             1         1     1       47
48 13       1   1         2       1 1                     1                 1           1   1     1               1       1 48
49 13       1 2           1   2                             1     1   1               2                           1     1   49
50 10             1   1               1       1                           1             1       1 1               1 1       50
51 7                   1             1                                         1                               1     1   2 51
52 8                   1                                                 1             1 1     1           1 1 1           52
53 10           1   1                       1       1 1         1         1 1                                   1     1     53
54 10                           2                                     1   1     1         1   1   2                     1   54
55 7                     1                       1     1                                   1         1 1         1         55
56 11   1   1   1         2                     1             1         1     1   1                               1         56
57 14           1     1                             2   2           2     2               1     1           1   1           57
58 14     2         1   1       1       1     1 1     1       1               1                 1         1 1               58
59 11       1 1     1               1               1     1             1         1       1         1     1                 59
60 9     1 1                             1                     1     1   1                         1       1       1       60
61 9             1             1       1         1   1                               1   1     1               1           61
62 11                     1       1 1     1         2                         1       1               1 1 1                 62
63 11             1 1                     1 1 1           1   1       1     1                   1   1                       63
64 13             1 1       1             1               1 1             1           1                   1 3       1       64
65 9 2     1                                         1           1                     1     1       1                   1 65
66 11           1   1                     1               2 1 1     1               1               1   1                   66
67 8           1 1     1   1       2                         1           1                                                 67
68 12                                   1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             1 1   68
69 2                                                                   1           1                                       69
70 11 2         1 1   1     1               1                     1         1                                 1 1           70
71 14       1                     1   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1     1 71
72 10   1 1             1 1 1               1           2           1                                                     1 72
73 10         1     1           1           1                 1                   1   1       1           1             1   73
74 10 2               1                           1   1 1                                   1       1       1         1     74
75 9     1             1 1         1       1                                           1         1                   1   1 75
76 12 2                     2     1   1                 1 1 1 1         1                     1                             76
77 14 2               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   1                       1         1 77
78 9               1       2                                 1 1                   1           2     1                     78
79 10         1     1                                   1 1       1   1 1                   1     1             1           79
80 10     1   1       1                 1                       1 1           1                         2             1     80
81 6             1           1 1                                                                 1   1         1           81
82 8                                                               1 1 1     1               1             1 1   1         82
83 11                                           1 1     1                   2             1   1   1         1     1       1 83
84 5         1 1                                                         1                           1       1             84
85 16     1   2 2           1                           1         2               1 1           1 1         1 1       1     85
86 14     1       1     1       1                     2               1         1         2 1     2                   1     86
87 4         1                                                         1     1         1                                   87
88 14   1     1       1           1           1   1 1                     1   1               2         2         1         88
89 14   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1           1                       1   89
90 14   1   1 1         1       1       1             1                       1         1 1                       1   1 1 1 90
91 22   1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 1     91
92 10     1 1                 1                 1 1   1                                     1 1                     1   1   92
93 11             1         2           1