BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 09/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9       1     1   1 1   1           1                         1           1                         1                   00
01 16   1       1 1                 1       1   1             1     3           1                     1   1       1 1 1     01
02 12     1     1         1           1     1         2         1         1                 1 1               1             02
03 10   1           1           1   1               1                       1 1 1                 1 1                       03
04 6                                 1         1                                     1 1 1     1                           04
05 14                                 2 1 1     1 1   1     1       1     1                       1             1       2   05
06 9 1 1   1                                 1     1                                                         2         2   06
07 10           1                                         1   1   1     1       1   1       1   1 1                         07
08 8         1         1                                     1     1     1       1                           1     1       08
09 12           1 1     1       1 1       1                 1     1           1                             1   1         1 09
10 10 1 1                         1                                     2           1                     1       1 1 1     10
11 10 1           1                       1   1 1                       1         1               1               1       1 11
12 10       1     1       1       1     1                   1       1           1                 1                       1 12
13 8       1           1                                   1   1                   1     1     1               1           13
14 11                   1     1     1   1             1 1       1 1                                   1       1       1     14
15 11               1       1     1   1       1                       1     1         1   1         1       1               15
16 7 1   1                                                           1               1   1           1           1         16
17 10           1     1             1     1 1   1                                       1     1             1         1     17
18 12 1 1                       1       1 1   1           1     1         1       1                                   1 1   18
19 9     1               1                       1 1                 2       2                                   1         19
20 12           1 2 1             2                 1                             1       1         1     1   1             20
21 12 1         1   2             1           1   1 1         1                   1     1 1                                 21
22 8         1     1     1       1         1                           1         1                                   1     22
23 14           2       1     1                     1         1 1   1           1                   1       1   2       1   23
24 13   1                               1             1 1           1         1       1 2           1           2       1   24
25 13         1               1               1     1     1     3         1                         1     1           1   1 25
26 9         1                 1   1 1     1 1                         1                                     1       1     26
27 11           1       2     1 1   1               1           1 1   1                                                   1 27
28 10   1       1                   1 1         1                     1   1                             1 1           1     28
29 11     1   1           1     1         1                   1   1 1     1     1           1                               29
30 8                 1                           2 1   1         1                     1                                 1 30
31 9           1                                                       1               1 1 1       1 1     1   1           31
32 8         1             1                     1           1                 1 1     1                         1         32
33 6           1                         1               1 1               1                             1                 33
34 12                             1         1           2         1         1             1       1 1         1     1     1 34
35 12 1                   1     1 1         1                                 1     1   1   1           1 1     1           35
36 8       1           1   1                         1   1                           1             1             1         36
37 15         1 1     1 1 1     1                 1       1 1       1                                 1         1   3       37
38 7             1                                       1                 2                   1             1       1     38
39 9       1 1                               1           1     1 1       1                       1           1             39
40 10                         1                     1           1           1   1     1         1     1 1     1             40
41 8   1 1                 1               1       1                                   1 1     1                           41
42 16   1 1           1       1 1 1         1 1   1 1             1         1               1       1                 1   1 42
43 10         3     1           1   1                                             1       1 1     1                         43
44 14                           1 1 1   1             1   1   1           1       1         1 1     1         1 1           44
45 13     1               1 2           1                                                   1 1       1 1         1 1 1 1   45
46 6                         1         1         1                 1 1         1                                           46
47 9                                   1     1             1 1               1               1             1 1 1           47
48 14 1 1 1                                 1 1                           1       1     1   1     1       2           1   1 48
49 9     1       1                       1     1                 1   1         1                     1             1       49
50 8       1                           1       1           1                       1     1             1 1                 50
51 9 1               1       2                       1 1                             1   1                         1       51
52 13         1           1   1     1 2                               1                   1 1   1       1         1 1       52
53 13               2       1       1     2   1                                       1               1     1   1   1   1   53
54 10           1           1             2       1                       2                     1           1   1           54
55 12               1         1                 1       2   2 1   1                                   1                   2 55
56 10     1         2 1   1     1                       1                             1 1                             1     56
57 13 1                           1           1 1     1     2 1             1     1           1         1               1   57
58 10   1             2     1 1           1 1             1                         1                       1               58
59 11 1                                   1 1                           1           1 1 1   1   1       1   1               59
60 4       1                       1                           1                             1                             60
61 16   1                           1   2       1 1 1   1               1         2       1                 2 1     1       61
62 14                   1 1               1     1 1   1                       2                 1 1   1           1     2   62
63 10       2                           1           1       1     1                 1   1     1         1                   63
64 9           1       1   1 1                         1   1 1       1                                             1       64
65 11 1     1       1 1                               1 1   1               1                           1 1     1           65
66 9       1 1             1         1           1                 2                         1                           1 66
67 16           1               1 1           1 1     2   1 1       1       1       1 1         2 1                         67
68 15       1 1                 1           2 2       1             1 2             1 1             1   1                   68
69 13 1     1                       1           1                             1       1   1     1 1   1   1       1       1 69
70 9                     1                             1         1               1           1     1     1   1     1       70
71 16                 1             1       1       1               1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1     71
72 5                 1                 1             1 1 1                                                                 72
73 5                                               1   1                                     1       1           1         73
74 16 1   2                     1 1 1     1             1   1     1   1 1             1           1   1         1           74
75 14         1         1     1   1           1             1         1   1   1             1       1     1 1             1 75
76 8               1             1                             1     1 1   1   1                                         1 76
77 11       1       1     1           2                                 1           1                 1     1           2   77
78 6   1               1                 1                                                 1 1     1                       78
79 10             1     1                                     1           1         1   1     1         2       1           79
80 7             1   1               1                       1             2 1                                             80
81 11                         1 1       1                 1   1                   1       1   1   1         1 1             81
82 8                                 1           1                             1 1           1         1         1     1   82
83 11 1       1     1 1     2                     1       1   1                               1 1                           83
84 10   1 1       1                 1                 1         1       1       2                         1                 84
85 9       1     2         1           1                 1           2     1                                               85
86 12   1         1               1             1                                   1 1             1     2       3         86
87 14     1       1     1                           1     1             1   1   1     1         1     1     1   1     1     87
88 5                                                               1     1                   1           1           1     88
89 17       1 1     1 1   1                                       1 1         1   1 1             1 1   1           1   3   89
90 9                                                   2       1         1     1   1                 1     1 1             90
91 11     1       1   1               1     1         1   1                     1 1   1         1                           91
92 11     1         1       1           1   1     1 1           1     1   1                 1                               92
93 10                   1 1     1                                                   1   1     1   1   1 1                 1 93
94 12   1 2     1                               2 2           1         1                                           1     1 94
95 12   1                 1           1       1 1     1           1                       1 1     1                 1     1 95
96 8 1               1     1   1                                                   1       1     1 1                       96
97 17 2 1               1 1 1                                 1 1 1     1   1 2     1   1                   1         1     97
98 10       1     1   1   1   1     1       1             1             1       1                                           98
99 12         1               2       2   1                     1       1     1       1                       1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng