BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 06/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
Ngày
/
Tháng
00 12             1     2         2                         1 1       1                         1 1                 1     1 00
01 12 1 1         1         1                 1                   1 1       1                         1         1       1 1 01
02 12   1       3             1         1                       1   1                             1       1       1     1   02
03 6     1                                                     1                     2                     1   1           03
04 12 1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1                   1     1               04
05 15             1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               1               05
06 11   1                           1   1               1   2 1         1                                     1 1   1       06
07 8               1     1         1     1 1 1   1                                                                     1   07
08 9                                   1   1 1                   1       1     1       1             1               1     08
09 15       1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1                         1 1 09
10 11         1               1           1                         1     2                     1   1     1   1 1           10
11 17 1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1           1           1 11
12 14   1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                                 1     1 12
13 7                       1                 1                   1   1             1       1                       1       13
14 20         1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   1               14
15 9       1                         1               2   1                   1     1         1   1                         15
16 14         1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1         16
17 9                       1       1                 1 1           1 1       1                           1             1   17
18 9 1                 1                 2     1                                   1               1         1 1           18
19 10                         1             1       1   1       2     1 1                               1         1         19
20 8                     1   1             1                                         1                   1             1 2 20
21 10       2           1                         1             1         1                       1 1         1         1   21
22 4                     1                                                 1 1                                       1     22
23 17                   2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   1           2   23
24 11             2             1   1   1                     4                             1                   1           24
25 14   1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 1                 1     25
26 8 1           1       1 1                         1                                     1   1                     1     26
27 8         1     1     1               1     1                               1           1                           1   27
28 11                         1         1                             1 1           1 1 1               1 1     1       1   28
29 4       1                                                 1                                                   1   1     29
30 7   1     1                   1                   1   1 1                                             1                 30
31 9               1                             1 1   1                 1     1     1         1                       1   31
32 14               1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1                 1     32
33 12   1   1                 1     1                   1     1             1     1   2                 1               1   33
34 9                   1   1         1       1   1                               1 2                 1                     34
35 11     1         1   1                   2   1                       1       1               1           1 1             35
36 9       1       1 1 1               1                 1                                     1       1           1       36
37 9           1     1       1   1                                     1                       1 1                   1 1   37
38 14     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     1                     1 38
39 7                                             1     1                                   2               1       1 1     39
40 14           1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1                 40
41 13 1                           1               2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1         41
42 11 1   1               1       1 2             1   1 1                                                       1 1         42
43 11     1       1 1   1                                 2                             1                   1         3     43
44 6                                 1 1                       1 1                       1         1                       44
45 10             1 1           1                                     1                 1       2       1 1       1         45
46 14   1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       1                       46
47 2                                                     1                     1                                           47
48 10     1                                   1                             2             1 1             1   1 1 1         48
49 10               1 1       1             1       1                         1                       1     1     1       1 49
50 11         1 1         1                       1                       1   1   1         1   1         1         1       50
51 9                     1 1       1                     1 1       2               1                         1             51
52 8                 1             1 2 1                                 1                           1               1     52
53 10       1                                   3       1   2                         1 1             1                     53
54 12             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1                 1   54
55 10     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1                                   55
56 6                             1         1                                                 1 1         1       1         56
57 14     1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     1         1             57
58 10                                     1   1 1                         1           2 1 1     1               1           58
59 8                         1                         1           1       1       1   1     1               1             59
60 11     1 1           1                 1           1     1                   1       1     1         1           1       60
61 10                     1     2               1             1       1                 1     1           1     1           61
62 12   1     1                                 1   1   1 1           1     1             2           1     1               62
63 10 1         1                                                           1 1     1 1       1     1               2       63
64 10       1         2                             1 1               1 1               1                   1           1   64
65 10       1                   1       1               1                   1   1 1       1                   1     1       65
66 12   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1                                 1 1     66
67 14   2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                                   1 1             1   67
68 13 1 1                                                     1         1   1           2   1       1     2         1 1     68
69 12             1       1 1       1     1             1                           1 1 1           1         1     1       69
70 10   1       1     1                     1             1   1                   1           1 1           1               70
71 7     1 1             1 1         1     1                                 1                                             71
72 10                     1       1         1   1     1           1           1               1       2                     72
73 8   1     2                             1         1   1             1         1                                         73
74 19 1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2         74
75 12 1     1   1           2   1       1                                   1                   1       1   1         1     75
76 15     1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   1               76
77 11                       1               1 1 1         1                   2     1         1       1             1       77
78 4                               1                                 1         1                               1           78
79 10     1         1           1   1     2       1         1                                         1                   1 79
80 11   1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1                               1 80
81 7     1             1 1             1     1                           2                                                 81
82 14       1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1             1   1                 82
83 8                 1               1           1                       1                         1       1 1       1     83
84 17       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1         1 1       1 84
85 9                           1         1                                       1       1       1     1           1     2 85
86 13 1               1               1         1                     1 1 1               1   1   1     1       1         1 86
87 9           1   1                     1   1               1   1                       1                       1       1 87
88 14 1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1                           88
89 9                                 1 1                 1         1 1             1                   1           1 1     89
90 6 1 1         1                                               1 1                         1                             90
91 8               1 2                           1 1           1                                                 1       1 91
92 10                   1     1 1                                 1             1         1 1     1     1         1         92
93 11               2     1                   1   1                               1 2                       3               93
94 17 2       1                               1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     1   94
95 10   1                       1 1         1               1 1 1                                 1     1       1           95
96 8                 1   1   1                                   1       1                             1 1   1             96
97 12 1       1                 2                   1 2         1   1                                         2 1           97
98 10 1                   1     1 2                           1                         1         1                 1     1 98
99 12     1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1                           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
Ngày
/
Tháng