BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 23/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9         1       1   1     1           1                   1                               2         1                 00
01 13     1 1 1               1 1   1           1                 1 1                   1             1                 1 1 01
02 16               2     1   1       1     1   1           1     2       1   1         1         1                   1   1 02
03 11   1             1     1                     1                         1   1 1       1   1                 1   1       03
04 11   1                   1       1   1             1               1     1               1 1                   1     1   04
05 11               1     1   1               1 1               1 1     1       1                       1 1                 05
06 10 1     1   1                                               1             1         1       2     1                   1 06
07 6         1                   1   1                                       1 1                                     1     07
08 15 2             1                 2   1         1   1 1                 1 1       1   1       1         1               08
09 11       1         1       1       1     1         1   1                 1   1                 1         1               09
10 12           1         1           1         1     1           1 2         1   1     1         1                         10
11 10     1                 1     1             1               1           1     1               1             1       1   11
12 14         1               1     1     1   1   2             1       1       1     1                       2           1 12
13 10             1   1     1               1 1             1                               1     1             1     1     13
14 14   1       1 2                     1   1   1 1     1                       1   1     1               1     1           14
15 7 1                 1                     1                           1   2     1                                       15
16 9     1                         1                   1             1   1                           1     1 1     1       16
17 13   2     1           1               1             1                             1         1 1   1   1   1     1       17
18 14       1   1               1                     1   1           2   1         1       1     1     1     1         1   18
19 14 1                   1         4     1 2   1           1                                     1     1             1     19
20 11 1 1         1 1 1   1                                               1       1               1     1         1         20
21 10 1 1               1               1     1           1                   1       1                   1           1     21
22 7       1                               1 1           1     1                           2                               22
23 4                                               1 1                             1                       1               23
24 13           1                     1   1             2       1 1           1       1         1           2     1         24
25 10                   1               1                       1 1               1             1   1             1 1     1 25
26 11 1     1 1           1         1           1                               1 1       1   1                         1   26
27 9   2           1                               1 1     1                                 1   1   1                     27
28 11     1     1               1 1 1                                 1           1         1                 2       1     28
29 12             1       1                       1       1       3     1         1                   1       1   1         29
30 11           1               1                     1       1             1                 2     1     1     1         1 30
31 7           1   1 1                   1         1                 1                                               1     31
32 10           1         1               1                 1         1 1 1                     1           1   1           32
33 13       1 1       2                                             1   1           1           2             1 1 1       1 33
34 10 1                 1                             1       1     1         1 1     1       2                             34
35 12             2     1   1           1                   1 1                 1                   1     1 1 1             35
36 8                         1 1                           2             1                         1         1 1           36
37 8                             1   1         1     1 1           1         1                     1                       37
38 9                       1                   1           1       1           1     1   1 1                         1     38
39 9         1   1                             1   1     1         1             1               1                 1       39
40 14       1           1     1 1   1     1   1         1   1   1                 2     1               1                   40
41 10           1       1 1                 1           1                               2           1   1               1   41
42 13           2     1     1           1     1                   1                 2           2                 1     1   42
43 5                         1         1   1                                       1           1                           43
44 11               1                         1   2             2                           1       2     1         1       44
45 8           1         2           1                   1         1                       1                       1       45
46 8 1   1           1                             1     1                 1                 1                           1 46
47 9                         1                       1 1 1     1 1 1                           1             1             47
48 13         1                   2               1 1               1     2         2 2               1                     48
49 13   1     1   1         1   1             1 1           1         1     1   1             1 1                           49
50 6                                   1 2       1       1                                                       1         50
51 11                 1                 1   2       1     1 1 1             1                   1   1                       51
52 11                 1   1         1   1                       1               1     1           1               1 2       52
53 16 1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1   1     1   1                 1       1       53
54 14               1 1     1     2       1 1               1 1                       1       1         1   1         1     54
55 13 1                                 1                             1     2 1               1     2 1 2             1     55
56 7 1 1                                   1 1                         1                   1                 1             56
57 6                           1   1   1                           1                                     1         1       57
58 10             1             1                 1         1         2 1                     1   1 1                       58
59 5                       1                     1                                         2       1                       59
60 10 1       1                               1     1             1       1   1               1       1   1                 60
61 15 1       1 1         1   2   1   1                     1             1       1       1   1             1       1       61
62 12           1 1     2                                 1   2         1     1                                     2     1 62
63 12     1         1   1       1     1   1       1         1             1                           1               1 1   63
64 15   1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1                         1       1 1   1                     64
65 12         1         1   1                             1       1     1 1       1 1             1       1 1               65
66 13     1       1             1         1                   1       1 1   1         1 1                       1     1   1 66
67 13               2 1       1                           2     1           2             1 1                             2 67
68 15               1   1   1 1     1           2   1             1 1     1                   1       1                 1 1 68
69 11                       1 1             1 1   1           1               1     1                 1         2           69
70 10             1             1 1                     1                       1   1   1       1           1             1 70
71 12                       1             1   1 1           1         1 1         1       1                 1   1   1       71
72 10                 1                   1         2           1                       3 1                       1         72
73 13     1 1         1 1                         1   1   1               1           1   1                 1   1         1 73
74 3                                                                                                         1 1       1   74
75 15     1 1           1   1           1 1                     1 1     1                               2   1       1 1 1   75
76 15     1 2           1         1     2       1       2 1   1     1                     1                   1             76
77 9   1   1                             1 1                 1         1           1   1                         1         77
78 10 1   1       1         1 1               1   1                                                       1       1   1     78
79 9   1   1                               1       1           1       1         1                         1   1           79
80 12             1                               1 1 1         1         1           1 1           2         1           1 80
81 6                     1   1       1             1   1     1                                                             81
82 4   1                                             1                                                 1       1           82
83 14 1             1             1   1       2     1 1                   1       1                       1       2   1     83
84 13   2 1                               1                       1 2           1   1     1           2               1     84
85 13     2         1 1     1     2               1                 1         1                   1     2                   85
86 17     1   1 2       1                   1       1   1     2         1       1           1 1         1 1             1   86
87 9             1               1 1                         1     1       1                                 1 1 1         87
88 11       1 1   1           1       1                                   1               1         1           1   1   1   88
89 7     1         1 1                                               1         1           1                     1         89
90 9                     1                                                       1     1 2               1   1         1 1 90
91 7                                                                         1   1 1       1           1         1 1       91
92 5                           1   1                                 1                   1                           1     92
93 8     1                     1                       1                                   1 1   1 1                 1     93
94 11                           1     1         1     2               2                 1                 1             2   94
95 12               1   1       1 1     1             1 1               1             1               1     1             1 95
96 8   1           1                                             1         2               1         1           1         96
97 6                             1               1                             1                       1 1             1   97
98 13 1         1                   1 1         1             1         1           1 2   1         1                   1   98
99 15       1 2   1                     2                   1         1 1     1     1   1             1 1 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng