BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 11/12/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10     1           1 1             1                     1             1             1             1               1 1   00
01 12   1       1     1                   1                                   1 1                   1   1 1       2       1 01
02 9           1                           1         2 2         1                           1     1                       02
03 19 2 1     1   1   2 1         1   1 1 1       1                   1   1                   1   1               1     1   03
04 9         2     1 1       1               1 1                                   1               1                       04
05 15               1 1       1                       1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1   05
06 11         2             1 1     1             1     1             1                 2                             1     06
07 10               1       1       1                   1             1       1                   1   1     1     1         07
08 9       1                   1                   1                   2                             1     1   1   1       08
09 11       1     1                             1                 1 1 1   1         1   1       2                           09
10 6           1                                             1               1       1   1                 1               10
11 13       1             1   1       1   1       1             1   1       1           1 1                           1 1   11
12 11         1       1           1   1 1     1     1               1           2                             1             12
13 8                   1         1 1     1                                   1             1       1                 1     13
14 6     1                       1     2                                         1                                 1       14
15 13 2                     1   1       1 1 1         1       1       1           1               1             1           15
16 10   1                     1                   1   1                       1 1     1                 1     1     1       16
17 11                 2             1   1       1               1             1             1 2                 1           17
18 12   1     1 1       1 1           1 1                                 1               1             1       1       1   18
19 11     2                       1         1                                     1             2       1     1 1       1   19
20 16   1   1 1           1   1         1     1 1         1             1 1                 1             1   1 1       1   20
21 5 1                       1                         1         2                                                         21
22 13 1             1       1       1     1                 1               1           1 1 1           1               1 1 22
23 10                   2 1                                         1     1         1       1 1 1                   1       23
24 9 1                                                 2                   1 1   1     1             1       1             24
25 17           1   1 1       1         1 1           1       1 2   1           1     1     1       1     1           1     25
26 5         1   1   1                       1                         1                                                   26
27 6     1                       1                 1                               1               1   1                   27
28 13       1           1     1   1         1   1       1   1       1   1                       1     1 1                   28
29 8                             1                 1   1   1             1                               1     1         1 29
30 13   1 1                 1       1 1       1         1     1   1       1       1               1   1                     30
31 8 1                   1       1                           1     1                     1                 1         1     31
32 10                   1           1 1             1     2                                           1   1         1 1     32
33 12               1   1 1 1                     1 1                                   1     1       1   1       1       1 33
34 12     1         2         1                                         1       1 1 2         1                 1     1     34
35 9             1         1     1     1       1 1   1       1                                                           1 35
36 6   1   1               1                   1                     1           1                                         36
37 19   1           1 1               1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1   37
38 7           1                                         1                                     1         1       1 1     1 38
39 11         2 1     1 1                           1                   1                         1 1       1     1         39
40 12         1           2       1           1               1 1       1       2         1                               1 40
41 8   1       1                     1         1             1                                 1     1                   1 41
42 11               1                       1 1               1   1                     1 1 1               3               42
43 11   1         1           1   1                   1   1             1   1         1 1   1                               43
44 13     1                     1                         1     1           1       1       2 1         2     1     1       44
45 14     1                     2     1     1                   1     1 2                 1           1 1 1               1 45
46 8                             1   1     1               1 1 1                     1         1                           46
47 10 1                                     1       1     1             1   1             2               1               1 47
48 12       1                           1             1         1             1 1   2 1 1                       1   1       48
49 9           1                   1                       1               1   1   1         1         2                   49
50 10           1 2     1           2                                       1 1   1                                   1     50
51 10   1   1                                     1     1         1     1           1 1             1           1           51
52 9               1   1   1                                                   1 1 1           2 1                         52
53 14               1       2   1   1 1             1                 1                     1                     3   1 1   53
54 16     1               1 1             1                   1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1   54
55 8   1               1             1                         1         1   1           1                 1               55
56 16   1   1           1 1                   1   1   1       1 1           1   1     1       1           1 1 1             56
57 10               1                   1         1       1             2   2                     1 1                       57
58 8             1   1   1                   1       1 1 1                                       1                         58
59 7                   1     1 1       1     1       1                 1                                                   59
60 13       1                             1   1     1 1           1       1           1   1 1   1   1               1       60
61 13                   1     1 2                 2                           1   2           1 1         1     1           61
62 10                               1           2   1             1                       1   1     1         1 1           62
63 9 1     1     1 1     1                 1   1               1                       1                                   63
64 17   1   2     1       1         1   1 1       3       2                 1         1     1             1                 64
65 12     1 1   1                   1 1     1   2                 1   1         1                               1           65
66 6       1     1       1                 1                                           1                     1             66
67 8   1   1 1                   1                                 1                     2                           1     67
68 7 1       1                             1             1   1                               1             1               68
69 11 1                   1               1   1                               1                   2     1   2       1       69
70 8                               1               1 1           1                 1   1       2                           70
71 12     1   1     2 1       1 1                           2                                           3                   71
72 9                     1             1               1                 1         1 1                       2     1       72
73 10 1                                                   1 1     1   3 1       1                     1                     73
74 13 1         1 1           2           1     2                 1                               1           1   1   1     74
75 9           2                                 1             1                           1       1               1 1   1 75
76 13   1                   1 1 2 1 1           1           1                     1               1   1                   1 76
77 10                                                 2     1     1                         1             1 1   1     2     77
78 6             1 1     1                 1                                                           1     1             78
79 7             1   1         1   1                           1                   1 1                                     79
80 12                             1                 1           1     2             1 1 1     1       1           1     1   80
81 14     1     1     1                   1           1   1   1           1   1   1         1 2               1             81
82 12     1                 1             1               1   1     1 1         1   1     1           1       1             82
83 6                       1                                         1                                           1 1 2     83
84 7 1       1                   1                 1                 1                                           1       1 84
85 15     1       1             1 1       1 1 1     1   1 1                       1                       1       2 1       85
86 8                                 1                           1   1   1   1               1 2                           86
87 12 1               1                 1                           2   1   1                       1     2 1           1   87
88 9                   1     1           1                                     1       1     1             1     1 1       88
89 11             1                             1                         2     1 1       1       1       1   1 1           89
90 22 1 1 2       1                           1             1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1 2 90
91 10           1           1   1                                   1       1           1   1       1 1       1             91
92 7                     1           1 1                   1                 2                       1                     92
93 16     1 1 1   1 1   1                 1 1     1           1             1       1             2                     1 1 93
94 10   1                               1       1           1 1                       2                   1 1 1             94
95 8                                     1 1     1               1       1             1         1                     1   95
96 7                                         2             2                     1                             1       1   96
97 14       1 1             1   1   1 2     1             1                 1                       2           1 1         97
98 11 1         1           1   1             1   1 1   1                             1                                 1 1 98
99 7           1               1                   1 1             1                                               1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng