BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 24/02/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11     1 1       1 1                   1         1           1 1             1                     1             1       00
01 12   1                   1           1 1 1 1   1       1     1                   1                                   1 1 01
02 9                       1     1                       1                           1         2 2         1               02
03 18                           1             2 2 1     1   1   2 1         1   1 1 1       1                   1   1       03
04 8                       1                           2     1 1       1               1 1                                 04
05 18     1 1         1 1       1 2       1 1                 1 1       1                       1 1 1 1   1             1   05
06 9                   1                               2             1 1     1             1     1             1           06
07 8                     1             1                     1       1       1                   1             1       1   07
08 8       1 1                             1         1                   1                   1                   2         08
09 9                   1                 1           1     1                             1                 1 1 1   1       09
10 8     1           1     1       1         1           1                                             1               1   10
11 12                   1   1         1               1             1   1       1   1       1             1   1       1     11
12 12     1                                 1           1       1           1   1 1     1     1               1           2 12
13 9                       1 1       1     1                     1         1 1     1                                   1   13
14 6             1                   1             1                       1     2                                         14
15 14         2 1                 1             2                     1   1       1 1 1         1       1       1           15
16 12           2 1           1   1         1     1                     1                   1   1                       1 1 16
17 10                 1     1         1                         2             1   1       1               1             1   17
18 9                                         1   1     1 1       1 1           1 1                                 1       18
19 8   1         1   1       1                     2                       1         1                                     19
20 13   1                                   1     1   1 1           1   1         1     1 1         1             1 1       20
21 9                     2 1           1       1                       1                         1         2               21
22 13 1         1       1           1   1 1     1             1       1       1     1                 1               1     22
23 9   2     1     1                                             2 1                                         1     1       23
24 6                           1               1                                                 2                   1 1   24
25 16       1 1               1               1           1   1 1       1         1 1           1       1 2   1           1 25
26 7       1                 1                         1   1   1                       1                         1         26
27 7   2                   1             1         1                       1                 1                             27
28 14     1     1                 1 1                 1           1     1   1         1   1       1   1       1   1         28
29 14 1   1 1 1 2     1   1   1                                             1                 1   1   1             1       29
30 17 2 1         1             2             1   1 1                 1       1 1       1         1     1   1       1       30
31 12 2   1   2                   1         1   1                   1       1                           1     1             31
32 9     2                                   1                   1           1 1             1     2                       32
33 8                     1           1                       1   1 1 1                     1 1                             33
34 7                                 1             1         2         1                                         1       1 34
35 12 1                     1   1       1                   1         1     1     1       1 1   1       1                   35
36 7         1     1                             1   1               1                   1                     1           36
37 17             1                   1           1           1 1               1     1 1     1   2   1     1 2         1 1 37
38 6   1       1               1   1                     1                                         1                       38
39 11             2   1                     1           2 1     1 1                           1                   1         39
40 15 1               1 1       1   1                   1           2       1           1               1 1       1       2 40
41 6                   1                         1       1                     1         1             1                   41
42 8       1           1                     1               1                       1 1               1   1               42
43 16       1 1     1     2 1     1   1           1         1           1   1                   1   1             1   1     43
44 12         2   1       1     1       1   1       1                     1                         1     1           1     44
45 11                             2                 1                     2     1     1                   1     1 2         45
46 12 1             1           1       2 1                                 1   1     1               1 1 1                 46
47 12               1     1   1 1   1     1     1                                     1       1     1             1   1     47
48 12   1                 1         1   1   2         1                           1             1         1             1 1 48
49 7                       1   1                         1                   1                       1               1   1 49
50 8                                                     1 2     1           2                                       1 1   50
51 9                 1   1               1       1   1                                     1     1         1     1         51
52 13                   1       2 2     1 3                   1   1   1                                                   1 52
53 11   1                 1           1                       1       2   1   1 1             1                 1           53
54 14           1     1       1               1     1               1 1             1                   1 1   1     1 2     54
55 9       1     1                         1     1               1             1                         1         1   1   55
56 14 1                 1 1                       1   1           1 1                   1   1   1       1 1           1   1 56
57 14     1 1 1         1             1     1                 1                   1         1       1             2   2     57
58 15 1   1 1         1   1 1           1     1             1   1   1                   1       1 1 1                       58
59 9         1     1                                             1     1 1       1     1       1                 1         59
60 9       1               1                         1                             1   1     1 1           1       1       60
61 15 1           1     3 1   1         1                         1     1 2                 2                           1   61
62 13     1       1     2     1       1 2                                     1           2   1             1               62
63 11 1   1                   1                 1     1     1 1     1                 1   1               1                 63
64 17     2       1                               1   2     1       1         1   1 1       3       2                 1     64
65 13               1               1               1 1   1                   1 1     1   2                 1   1         1 65
66 7                 2                   1           1     1       1                 1                                     66
67 8         1 1               1                 1   1 1                   1                                 1             67
68 7     1     1                               1       1                             1             1   1                   68
69 10 2             1         1     1           1                   1               1   1                               1   69
70 9     1                     1     1 1   1                                 1               1 1           1               70
71 11               1             1                 1   1     2 1       1 1                           2                     71
72 5                                 1                             1             1               1                 1       72
73 17       1   1 1   2   1       1     1       1                                                   1 1     1   3 1       1 73
74 11 1                               1         1         1 1           2           1     2                 1               74
75 7       1   1 1                                       2                                 1             1                 75
76 12   1     1                           1       1                   1 1 2 1 1           1           1                     76
77 8             1             1     1       1                                                 2     1     1               77
78 9         1               1       1   1   1             1 1     1                 1                                     78
79 6           1                                           1   1         1   1                           1                 79
80 8           1   1                         1                             1                 1           1     2           80
81 12                               1     1   1     1     1     1                   1           1   1   1           1   1   81
82 12                 1           2 1               1                 1             1               1   1     1 1         1 82
83 7                 1       1 1 1 1                                 1                                         1           83
84 8   1                 1         1           1       1                   1                 1                 1           84
85 14     1     1       1     1                     1       1             1 1       1 1 1     1   1 1                       85
86 7                       1               1                                   1                           1   1   1   1   86
87 8       1                                   1               1                 1                           2   1   1     87
88 9               1         1     1 1     1                     1     1           1                                     1 88
89 12   1   1   1                   1   1 1   1             1                             1                         2     1 89
90 19       1             1 1     1   1 1       1 1 2       1                           1             1 1 1 1 2     1       90
91 14 1 1   1       1       1 1     3                     1           1   1                                   1       1     91
92 12   1     1   1 2                         1                     1           1 1                   1                 2   92
93 15   1       1     1       1                     1 1 1   1 1   1                 1 1     1           1             1     93
94 6                                     1       1                               1       1           1 1                   94
95 8   1         1 1                                                               1 1     1               1       1       95
96 5               1                                                                   2             2                     96
97 10                                                 1 1             1   1   1 2     1             1                 1     97
98 12               1   1   1                 1 1         1           1   1             1   1 1   1                         98
99 8 1           1                         1             1               1                   1 1             1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng