BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 10/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13   3                   1 1           1   1   1         1     1         1           1         1                         00
01 8     1               1   1                                                           1     1                   2   1   01
02 15   2     2             1     1 1             1   2                             1     1                 1   2           02
03 16       1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 03
04 12           2 1                   1     2                         1   1           1       1     1   1                   04
05 12               1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1     05
06 13       1             1         1             1 1             1           1           1   1     2   1 1                 06
07 9 1           1               1     1     2                                   1                           1     1       07
08 11           2                       2           1               1 1         2       1                 1                 08
09 6   1                         1                       1   1             1           1                                   09
10 11                     1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1                 1     10
11 11                               1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1         11
12 13     1 1   1     1         1 1             1     1                               1   2           1                   1 12
13 9   1         1 2 1       1     1           1               1                                                           13
14 5           1     1                                                                   1         1 1                     14
15 10             1 1     2 1       1                                   1                       1                       1 1 15
16 12 1     1             1           1   2   1                             1   1   1       1           1                   16
17 16           1           1   1                 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     17
18 6                 1       1                   1       1                 1           1                                   18
19 7                   1               1   1 1                                               1                   1       1 19
20 9                 1               1                         1 1   2     1               2                               20
21 8   1                       1     1                 1                                   2         1   1                 21
22 15           1 1 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1         22
23 9                                           1   1         1 1 1 3                   1                                   23
24 11       1 1               1     1                       1                       1       1 1               1     1     1 24
25 7                                                               1 1   1                   1   1       1   1             25
26 12                   1                 1       1 2                           1     1             1       1   1     1   1 26
27 5         1           1                                         1 1       1                                             27
28 9                   2     1                 1   1                 1 1                 1                       1         28
29 15       1         1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1 29
30 10                         1               1       1                   1     1               1                 3   1     30
31 11                             2                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1     31
32 12 1       1     1             1 1         1 1                                   1 1       1     1                     1 32
33 10         1                       2                 1       2                                     1 1       1     1     33
34 10 1       1               1       1             1       1   1         1 1             1                                 34
35 10 1             1       1       1                         1         1         1         1   1         1                 35
36 6 1   1                             1                                 2                                         1       36
37 14   1       1   1       1                                 1       2 1       1               1         3         1       37
38 14     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1                         1                     1   38
39 13       1   1     1 2               1 1           1     1                           1   1     1             1           39
40 9                                       1   1         1   1     1             1               1         1     1         40
41 14 2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1           41
42 14         1   1     1 1       1   2   1   2                                                   1     1       1   1       42
43 8   1             1     1                                                       1               1           1 2         43
44 9       1         1   1     1         1                             1                     1           1             1   44
45 12 1 1             1     1   1                     1   2                 1     1                         1           1   45
46 10   1         1   1                                   4                                     1     1 1                   46
47 12                               1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1   47
48 8     1 1                                                             1           1     1   1                     1 1   48
49 15       1               1   1                 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1 49
50 11 1   2                 1 1           1                   1 1           1               1                         1     50
51 16         1   1       1           2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2   51
52 16     1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1 52
53 16               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1   53
54 12     1     1     2                           1 1       1     1                       1         1         1         1   54
55 12             1               1 1                 1       1               1   1     2 1             1   1               55
56 6                         1                                                   1     1         2                   1     56
57 11 1         1               1     1           1                             2       1                   1 1       1     57
58 13     2 1 1     2             2   1                                             2                 1 1                   58
59 5   1       1                                   1                                         1                 1           59
60 3                                                               1                                         1   1         60
61 13   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1                       61
62 17 1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1     62
63 6               1                 1     1         1     1                                                   1           63
64 8                                                                 1       1 1   1         1                 1 1     1   64
65 14         1   1           1           1       2               1           1   1           1             1 1           2 65
66 11                   1 1         1                     1       1   2 1       2                                   1       66
67 8                   1 1                               1 2             1                   1                           1 67
68 13 3                 1   1                           2       1 1   1   1 1                                       1       68
69 7               1           1         1                     1                 1             1 1                         69
70 13     1         1             1           1                   1               1   1     1     1       1 1   1         1 70
71 9         1                   1                     1       1 1     1                                       1   2       71
72 15         1                   1       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1 72
73 7   1         1   1                         1                           2                             1                 73
74 10     1           1                         1 1         1                       1 1         1 1     1                   74
75 10           1             1       1                       1                   1 1                       1 2   1         75
76 7               1                       1                     1                                       1 1       1 1     76
77 10                   1   1 1   1     1                           1             1         1 1               1             77
78 7           1                                 1 1   1                                     1       2                     78
79 18 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1     79
80 11         1         1   1   2 1   1       1               1                                     1   1                   80
81 15   2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1             1                       1           1 81
82 10     1 1                           1   1       1         1         1     1         1         1                         82
83 11 1                         2               1           1     1 1   1             1             2                       83
84 11                   1       1     1   1               1       1 1                       1       1     1 1               84
85 11                     1             1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1       85
86 13   1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1         1               1                   86
87 9                         1     1           1 1     1     1                                     1   1               1   87
88 5                         1               1   1                     1               1                                   88
89 15       2 1           1     2       1       1       1                   1       1         1 1     1               1     89
90 10                   1                                     2         1     1     1         2         1     1             90
91 9                   1                   1   1           1 1       2                                             1     1 91
92 13           1             1 1             2     2 1         1             1       1             1                   1   92
93 14         1     1     1         1   1   1         1                                         2   1 1   1             2   93
94 5 1                               1                                   2               1                                 94
95 10       2                                   1 1           1                 1     2 1                           1       95
96 8           1 1                     1   1             1                 1 1                       1                     96
97 4                                   1                 1 1   1                                                           97
98 9             2   1   1   1                                                                       1     1           1 1 98
99 9     1       1                 1   1 1   1                               1                                 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng