BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 20/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10           1 1                 1     1   1 1   1           1                         1           1                     00
01 12                 1         1       1 1                 1       1   1             1     3           1                   01
02 13             1       1       1     1         1           1     1         2         1         1                 1 1     02
03 12 2                     1   1           1           1   1               1                       1 1 1                 1 03
04 8                 1     1                                 1         1                                     1 1 1     1   04
05 15     1 2               1                                 2 1 1     1 1   1     1       1     1                       1 05
06 5                         1 1   1                                 1     1                                               06
07 10                                   1                                         1   1   1     1       1   1       1   1 1 07
08 8   1             1               1         1                                     1     1     1       1                 08
09 12 1     1 1                         1 1     1       1 1       1                 1     1           1                     09
10 9           1   1     1   1 1                         1                                     2           1               10
11 11     1   1   1           1           1                       1   1 1                       1         1               1 11
12 9                               1     1       1       1     1                   1       1           1                 1 12
13 8       1                       1           1                                   1   1                   1     1     1   13
14 14       1 1   1     2   1                   1     1     1   1             1 1       1 1                                 14
15 11         1   1                         1       1     1   1       1                       1     1         1   1         15
16 7     1         1         1   1                                                           1               1   1         16
17 9                     1             1     1             1     1 1   1                                       1     1     17
18 11               1         1 1                       1       1 1   1           1     1         1       1                 18
19 9                   1         1               1                       1 1                 2       2                     19
20 11 1                   1             1 2 1             2                 1                             1       1         20
21 14             1 1         1         1   2             1           1   1 1         1                   1     1 1         21
22 7                                 1     1     1       1         1                           1         1                 22
23 13 1       1         1   1           2       1     1                     1         1 1   1           1                   23
24 10       1                   1                               1             1 1           1         1       1 2           24
25 12 1           1 1                 1               1               1     1     1     3         1                         25
26 9       1   1                     1                 1   1 1     1 1                         1                           26
27 11       1                           1       2     1 1   1               1           1 1   1                             27
28 11 1 1               1 1     1       1                   1 1         1                     1   1                         28
29 11                             1   1           1     1         1                   1   1 1     1     1           1       29
30 8                     1                   1                           2 1   1         1                     1           30
31 7 1         1                       1                                                       1               1 1 1       31
32 9   1           1                 1             1                     1           1                 1 1     1           32
33 8 2                 1               1                         1               1 1               1                       33
34 9                 1                                   1         1           2         1         1             1       1 34
35 11           1           1 1                   1     1 1         1                                 1     1   1   1       35
36 8           1       1           1           1   1                         1   1                           1             36
37 12           1 1                   1 1     1 1 1     1                 1       1 1       1                               37
38 8       1 1     1                     1                                       1                 2                   1   38
39 11       2               1       1 1                               1           1     1 1       1                       1 39
40 13       1   1 1 1 1   1                           1                     1           1           1   1     1         1   40
41 12     1     1 1       1     1 1                 1               1       1                                   1 1     1   41
42 13                           1 1           1       1 1 1         1 1   1 1             1         1               1       42
43 12   1                   1         3     1           1   1                                             1       1 1     1 43
44 13     1         1                                   1 1 1   1             1   1   1           1       1         1 1     44
45 12   1       2       1 1       1               1 2           1                                                   1 1     45
46 7               1                                 1         1         1                 1 1         1                   46
47 6                                                           1     1             1 1               1               1     47
48 13     1 1             1   1 1 1                                 1 1                           1       1     1   1     1 48
49 9                 1     1     1       1                       1     1                 1   1         1                   49
50 9       1   1         1         1                           1       1           1                       1     1         50
51 8                         1               1       2                       1 1                             1   1         51
52 11                 1               1           1   1     1 2                               1                   1 1   1   52
53 11 1 1             1                     2       1       1     2   1                                       1             53
54 10           1     1                 1           1             2       1                       2                     1   54
55 10   1                                   1         1                 1       2   2 1   1                                 55
56 12         1 1         1       1         2 1   1     1                       1                             1 1           56
57 14     1   1     1         1                           1           1 1     1     2 1             1     1           1     57
58 14 2 1 1     1               1             2     1 1           1 1             1                         1               58
59 11   1     1               1                                   1 1                           1           1 1 1   1   1   59
60 7   1     1         1           1                       1                           1                             1     60
61 15   1     1           1     1                           1   2       1 1 1   1               1         2       1         61
62 14     2           1     1                   1 1               1     1 1   1                       2                 1 1 62
63 12 1       1     1               2                           1           1       1     1                 1   1     1     63
64 10   1                   1           1       1   1 1                         1   1 1       1                             64
65 9     1                   1     1       1 1                               1 1   1               1                       65
66 8                               1 1             1         1           1                 2                         1     66
67 18                   1 1             1               1 1           1 1     2   1 1       1       1       1 1         2 1 67
68 19   2   1       1     2         1 1                 1           2 2       1             1 2             1 1             68
69 12 1 1           1         1     1                       1           1                             1       1   1     1 1 69
70 8         1 1           1                     1                             1         1               1           1     70
71 13                                         1             1       1       1               1     1 1 1         1 1 1   2   71
72 8         1       2                       1                 1             1 1 1                                         72
73 3                                                                       1   1                                     1     73
74 17       1       1 1       1   2                     1 1 1     1             1   1     1   1 1             1           1 74
75 13           1       1   1         1         1     1   1           1             1         1   1   1             1       75
76 12 1           1 1   1   1               1             1                             1     1 1   1   1                   76
77 9         1       1             1       1     1           2                                 1           1               77
78 5                           1               1                 1                                                 1 1     78
79 8                 1                   1     1                                     1           1         1   1     1     79
80 9 1   1                               1   1               1                       1             2 1                     80
81 9                                                 1 1       1                 1   1                   1       1   1   1 81
82 8   1             1   1                                   1           1                             1 1           1     82
83 13               1       1 1       1     1 1     2                     1       1   1                               1 1   83
84 13       1     2   1         1 1       1                 1                 1         1       1       2                   84
85 12     1       1     1           1     2         1           1                 1           2     1                       85
86 10     1   1   1     1       1         1               1             1                                   1 1             86
87 11     1                       1       1     1                           1     1             1   1   1     1         1   87
88 5     1     1                                                                           1     1                   1     88
89 12                   1           1 1     1 1   1                                       1 1         1   1 1             1 89
90 7         1                                                                 2       1         1     1   1               90
91 11                             1       1   1               1     1         1   1                     1 1   1         1   91
92 15     1 1     1     1         1         1       1           1   1     1 1           1     1   1                 1       92
93 10                       3                   1 1     1                                                   1   1     1   1 93
94 14   1     1     1 1         1 2     1                               2 2           1         1                           94
95 12             1     1       1                 1           1       1 1     1           1                       1 1     1 95
96 9                   1 1   1               1     1   1                                                   1       1     1 96
97 15                         2 1               1 1 1                                 1 1 1     1   1 2     1   1           97
98 12   1         1                 1     1   1   1   1     1       1             1             1       1                   98
99 12 1   1                           1               2       2   1                     1       1     1       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng