BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 27/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9       1   1       1         1                                     1 1       1                                       2 00
01 9         1                 1             1         1           1           1               1 1               1         01
02 10                     1   2               1               1   1     1     1     1       1                               02
03 9       1   1                           1                   1 1                   1           2                     1   03
04 7                   1   1                               1                         1               1 1       1           04
05 12   1     2   1               1     1       1   1   1                   1   1                                   1       05
06 14       2     1   1                 1   2             1     1   1     1 1                           1 1                 06
07 9     1                     2   1                               1                 2             1                   1   07
08 10 1                 1   1     2             1       1 1                 1                             1                 08
09 11               1       1               1       1             2         1       1                   1 1       1         09
10 12   2     1     1 1 1               1       1       1     1                                 1             1             10
11 11           1         2                       1 1 1 1       1                               1                   1 1     11
12 18 1               1         1         1 1   1           1       1             2 2 1 1 1     1           1             1 12
13 12   1   1   1   1           1   1                   1   1                       1 2             1                       13
14 11       1                                   1             1   1           1 1         1 1       1       1           1   14
15 10               1   1   1           1 1                                       1           1         1             2     15
16 10                       1                     1       1 1                     1     1   1       1             1     1   16
17 11   1                   1           1 1 1 1           1   1       1                         1     1                     17
18 10 1             1         2       1   1             1       1         1                                               1 18
19 7                 1   1               1             1         1           1                             1               19
20 11   1     1   1   1 1     1                 1                                       1 1           1   1                 20
21 7 1           1               1                             1           1 1                                     1       21
22 15       1   1         1   1     1       1     1                 1             2 2       1   1   1                       22
23 13             1 1   1           1                                   1     1 1       1                 1   1 1 2         23
24 11                 1                       1             1   1 1           1         2   1 1                         1   24
25 5 1     1             1         1                 1                                                                     25
26 14               1 1 1                   1   1         1           1 1       1   1   1       1         1         1       26
27 14         1 1           1 1                       2 1       1   1       1           1         1             1   1       27
28 8           1                                       1             1                               1 1 1 1       1       28
29 12               1   1       1     1                                 1   1   1                 1         1       1 1 1   29
30 17   1 1               2           1             2     1   1   1 1                   1   1   1     1           1   1     30
31 11                           1       1 1                   1           1       1                 1   1             2 1   31
32 15                 1   1                 1     2                 1   2 2             1   1             1   1           1 32
33 5                                 1                       1                                     1         1     1       33
34 3                                                 1                                   1                             1   34
35 10       1       1         1   1       1         1 1                   1 1                                           1   35
36 10             1     1               1                 1         1       1   1                 1               1   1     36
37 16                         1     1 1           1   1         2   1       1       3       1 1         1       1           37
38 9             1       1 2       2       1                       1                       1                               38
39 8             1                 1         1                       1                     1                   1   1   1   39
40 9     1 1         1     1               1                 1       1 1                     1                             40
41 10       1   1                       1   1 1 1               1                   1               1                   1   41
42 12 1     2                                 1           1       1               2               1   1               1   1 42
43 15   1   1 1                     1     1           2   1 1               2             1           1   1     1           43
44 10         1                     1   1             1       1         1             2           1           1             44
45 10   2   1           1 1         1 1             1       1                           1                                   45
46 13 1                       1   1     1   1                   2       1     1     1         1           1         1       46
47 12                         1   1 1     2 1                                         1 1 1         1   1                 1 47
48 12               1 1         2 1               2     1   2         1                     1                               48
49 9     1                                         1 1     3     1                                             1   1       49
50 6               1           1 1       1       1       1                                                                 50
51 13 2         1                                             1           1   1           1       1     2     1   2         51
52 14     1     1 1     1                     2             1           2                               1     1 2         1 52
53 6     1   1     1           1     1                                   1                                                 53
54 17 1       1   1             1               1                   1   1       1     1     1           1 2   3           1 54
55 12     1           1       2         1     1             1                 1     1           1             1       1     55
56 8                     1         1             2                     1   1           1                   1               56
57 11     1               2                             1         1         1               1 2             1           1   57
58 11         1       2 1                 1       1                         1 1                     2       1               58
59 7     1   1                                                     1 2       1             1                               59
60 10   1   1 1             1     1               1               1   1       1                                   1         60
61 13 1                     1   1                       1                     1 1 1                   1     1       3     1 61
62 13 1   2     1                           2             1                             1         1     1       1 1       1 62
63 13         1       1                 1                     1               1 1   1       1 1   1       1   1 1           63
64 12           1         3 1           1     1             1                             2   1   1                         64
65 17           1     1                       1       1 1   1     1             1         4         2 1       1       1     65
66 9             1               1           1                       1   1             1       1           1           1   66
67 12     1   1                     1               1     1           3               1           1   1             1       67
68 10   1   1                           1                 1 1             1                   1 1 1       1                 68
69 10                           1               1             1 1             1                             1   2 1     1   69
70 10     1       1           1         1     1                 1   1                             1                 1 1     70
71 7 1                                   1                       1       1 1 1         1                                   71
72 17   1         1   1 1       1     1               1       1 1               1 1 1       1   1 1 1                 1     72
73 9                   1         2               1 1                                                   2   1   1           73
74 11                                           1         1       1             1     1   1     1     1         1 1     1   74
75 15   1     1         1             2   1     1   3                 1   1       1       1   1                             75
76 12               1                     1               1       1 2 1   1     1                   1 1                   1 76
77 11                             1       1           1                           3   1   1       1       1         1       77
78 11 1 1 1     1           1                                           1                 1   1         1         1       1 78
79 12 1             1         1                 1 1     1                 1   1                 1               1     1 1   79
80 15         1     1           1   1 1               1             1   1             1       2     1 2       1             80
81 5                                               1         1                         1                     1           1 81
82 10             1           1       1         1     1   1           1         2                                         1 82
83 12 1                               1                       1                 1           2     1     1 1   1       2     83
84 7   1 1                   2               1                                                     1                 1     84
85 12             1     1             1   1         1         1           1                             1     1   1       2 85
86 8                   1                 1   1 1       1       1 1                                   1                     86
87 10 1 1         1   1                         1   2                           1                           1     1         87
88 7             1                 1 1     1                                                         1         1       1   88
89 14               2       1     1   1       1   2   1         1       1   1         1                         1           89
90 16                             1     3                                   1     1 1   1     2 2           2       1   1   90
91 5     1                         1                                     1                           1               1     91
92 8                             1                       1   1               1           1         1       1     1         92
93 9         1             1                   1   1             1   1               1                           1       1 93
94 9 1   2           1               1                                                       2           1 1               94
95 7           3         1                               1     1                                           1               95
96 9   1                       1     1                 1   1             1         1 1                       1             96
97 5       1               1                                         1 1         1                                         97
98 8           1           1               1   1 1                 1                           1         1                 98
99 9             1 1           1             1       1 1     1                                 1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng