BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 17/02/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11 1 1       1 1                   1         1           1 1             1                     1             1           00
01 11                   1           1 1 1 1   1       1     1                   1                                   1 1     01
02 9                   1     1                       1                           1         2 2         1                   02
03 18                       1             2 2 1     1   1   2 1         1   1 1 1       1                   1   1           03
04 9                   1                           2     1 1       1               1 1                                   1 04
05 20 1 1         1 1       1 2       1 1                 1 1       1                       1 1 1 1   1             1   2   05
06 9               1                               2             1 1     1             1     1             1               06
07 8                 1             1                     1       1       1                   1             1       1       07
08 8   1 1                             1         1                   1                   1                   2             08
09 10               1                 1           1     1                             1                 1 1 1   1         1 09
10 8 1           1     1       1         1           1                                             1               1       10
11 12               1   1         1               1             1   1       1   1       1             1   1       1         11
12 12 1                                 1           1       1           1   1 1     1     1               1           2     12
13 9                   1 1       1     1                     1         1 1     1                                   1       13
14 7         1                   1             1                       1     2                                         1   14
15 15     2 1                 1             2                     1   1       1 1 1         1       1       1           1   15
16 12       2 1           1   1         1     1                     1                   1   1                       1 1     16
17 10             1     1         1                         2             1   1       1               1             1       17
18 9                                     1   1     1 1       1 1           1 1                                 1           18
19 8         1   1       1                     2                       1         1                                     1   19
20 12                                   1     1   1 1           1   1         1     1 1         1             1 1           20
21 9                 2 1           1       1                       1                         1         2                   21
22 12       1       1           1   1 1     1             1       1       1     1                 1               1         22
23 8     1     1                                             2 1                                         1     1         1 23
24 7                       1               1                                                 2                   1 1   1   24
25 16   1 1               1               1           1   1 1       1         1 1           1       1 2   1           1     25
26 7   1                 1                         1   1   1                       1                         1             26
27 6                   1             1         1                       1                 1                               1 27
28 14 1     1                 1 1                 1           1     1   1         1   1       1   1       1   1             28
29 13 1 1 1 2     1   1   1                                             1                 1   1   1             1           29
30 15         1             2             1   1 1                 1       1 1       1         1     1   1       1       1   30
31 10 1   2                   1         1   1                   1       1                           1     1                 31
32 9 2                                   1                   1           1 1             1     2                           32
33 8                 1           1                       1   1 1 1                     1 1                                 33
34 10                             1             1         2         1                                         1       1 1 2 34
35 11                   1   1       1                   1         1     1     1       1 1   1       1                       35
36 8     1     1                             1   1               1                   1                     1           1   36
37 17         1                   1           1           1 1               1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     37
38 5       1               1   1                     1                                         1                           38
39 11         2   1                     1           2 1     1 1                           1                   1             39
40 14             1 1       1   1                   1           2       1           1               1 1       1       2     40
41 6               1                         1       1                     1         1             1                       41
42 8   1           1                     1               1                       1 1               1   1                   42
43 16   1 1     1     2 1     1   1           1         1           1   1                   1   1             1   1         43
44 13     2   1       1     1       1   1       1                     1                         1     1           1       1 44
45 11                         2                 1                     2     1     1                   1     1 2             45
46 11           1           1       2 1                                 1   1     1               1 1 1                     46
47 12           1     1   1 1   1     1     1                                     1       1     1             1   1         47
48 13                 1         1   1   2         1                           1             1         1             1 1   2 48
49 8                   1   1                         1                   1                       1               1   1   1 49
50 9                                                 1 2     1           2                                       1 1   1   50
51 10             1   1               1       1   1                                     1     1         1     1           1 51
52 15               1       2 2     1 3                   1   1   1                                                   1 1 1 52
53 10                 1           1                       1       2   1   1 1             1                 1               53
54 14       1     1       1               1     1               1 1             1                   1 1   1     1 2         54
55 9   1     1                         1     1               1             1                         1         1   1       55
56 13               1 1                       1   1           1 1                   1   1   1       1 1           1   1     56
57 14 1 1 1         1             1     1                 1                   1         1       1             2   2         57
58 14 1 1         1   1 1           1     1             1   1   1                   1       1 1 1                           58
59 9     1     1                                             1     1 1       1     1       1                 1             59
60 9   1               1                         1                             1   1     1 1           1       1           60
61 16         1     3 1   1         1                         1     1 2                 2                           1   2   61
62 13 1       1     2     1       1 2                                     1           2   1             1                   62
63 10 1                   1                 1     1     1 1     1                 1   1               1                     63
64 17 2       1                               1   2     1       1         1   1 1       3       2                 1         64
65 13           1               1               1 1   1                   1 1     1   2                 1   1         1     65
66 7             2                   1           1     1       1                 1                                         66
67 8     1 1               1                 1   1 1                   1                                 1                 67
68 7 1     1                               1       1                             1             1   1                       68
69 8           1         1     1           1                   1               1   1                               1       69
70 10 1                     1     1 1   1                                 1               1 1           1                 1 70
71 11           1             1                 1   1     2 1       1 1                           2                         71
72 6                             1                             1             1               1                 1         1 72
73 17   1   1 1   2   1       1     1       1                                                   1 1     1   3 1       1     73
74 10                             1         1         1 1           2           1     2                 1                   74
75 7   1   1 1                                       2                                 1             1                     75
76 12     1                           1       1                   1 1 2 1 1           1           1                     1   76
77 8         1             1     1       1                                                 2     1     1                   77
78 9     1               1       1   1   1             1 1     1                 1                                         78
79 7       1                                           1   1         1   1                           1                   1 79
80 9       1   1                         1                             1                 1           1     2             1 80
81 13                           1     1   1     1     1     1                   1           1   1   1           1   1   1   81
82 13             1           2 1               1                 1             1               1   1     1 1         1   1 82
83 7             1       1 1 1 1                                 1                                         1               83
84 7                 1         1           1       1                   1                 1                 1               84
85 15 1     1       1     1                     1       1             1 1       1 1 1     1   1 1                       1   85
86 7                   1               1                                   1                           1   1   1   1       86
87 8   1                                   1               1                 1                           2   1   1         87
88 9           1         1     1 1     1                     1     1           1                                     1     88
89 12   1   1                   1   1 1   1             1                             1                         2     1 1   89
90 19   1             1 1     1   1 1       1 1 2       1                           1             1 1 1 1 2     1           90
91 12   1       1       1 1     3                     1           1   1                                   1       1         91
92 11     1   1 2                         1                     1           1 1                   1                 2       92
93 15       1     1       1                     1 1 1   1 1   1                 1 1     1           1             1       1 93
94 6                                 1       1                               1       1           1 1                       94
95 7         1 1                                                               1 1     1               1       1           95
96 6           1                                                                   2             2                     1   96
97 10                                             1 1             1   1   1 2     1             1                 1         97
98 12           1   1   1                 1 1         1           1   1             1   1 1   1                             98
99 7         1                         1             1               1                   1 1             1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
Ngày
/
Tháng