BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 01/04/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng
00 5           1 1 1   1                                             1                                                     00
01 7         1                   1                   1 1   1             1                 1                               01
02 6                                           1 1       1 1     1                     1                                   02
03 8             1                                 1   1       1       1               1                   1 1             03
04 12         2             1         1         1                     3                 1   2 1                             04
05 9                                               1 1               1             2     2             1     1             05
06 10   1             1     1           1   1             1       1               1                   1             1       06
07 14       1               1 1             1   1           3     1       2                       1             1 1         07
08 15   1                         1 1                         1   1     1   2           2     1             1   1 1   1     08
09 7 1 1                           1   1                   1                                                 1   1         09
10 9         1                       1         1   1                 1 1       1                                     1 1   10
11 7             1                                         1 1 1 1                               1   1                     11
12 12     1                         1                                     1 1 1       1     1 1 1   2       1               12
13 8       1             1                 1                               1                         1   1 1           1   13
14 11 2     1             1                       1 1       1                                 1 1     1             1       14
15 15                   1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1                   1             1       15
16 10       1                                         1               2   1   1   1                 1               1 1     16
17 10   1 1       1               1               1             1   1                     1 1               1               17
18 12         1 1             1           1   1 1   1                   1                       2 1               1         18
19 8 1                   1 1           1         1   1         1                   1                                       19
20 9     1               1 1                     1                         1                         1     1           1 1 20
21 15   2   1                     1           2     1     1     1                         1           2 1     1           1 21
22 15 1         1             1 1   1   1   1       1               1 1         1             1       1             1   1   22
23 9   1                             1 1                       1     1                   2                       1     1   23
24 3         1       1                                                                                     1               24
25 8             1             1     1                   1       2                       1                 1               25
26 15   1 1   1         1           1       1       1             1               1 1 1         1             1     2       26
27 9                             2           1   1         1   1                   1         1           1                 27
28 14         1 1   1     1   1   1             1             1             1 1           1         1   1                 1 28
29 8   1                 1     1                                           2         1                   1     1           29
30 9     1     1               1 1           1                                     1                 1 1             1     30
31 10       1         2     1                       2           1       1     1   1                                         31
32 9                   1               1 1   1               1     1         1     1                             1         32
33 13   1   1       1 1         1     1     1                 1     1                         2           1   1             33
34 5 1           1               1                 1                                                   1                   34
35 14       1   1         1                 1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1   35
36 10   1     1                       1                         1     1               1           1   2             1       36
37 19               1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2   37
38 9                                           1                       2         1           1 2       1 1                 38
39 12             1       1         1     1                       1 1         1         1   1               1   1 1         39
40 11         1   1       1             3 1     1     1                                                         1     1     40
41 8                   1   1         1                                   1     1 1   1             1                       41
42 13     1             1 1         1 1                       1 2 1       1           1                             1 1     42
43 14       1   1   2   1           1           1 1                 2   1             1                 1       1           43
44 12         1 1   1             1                           2                         1     1     2               1   1   44
45 11             1   1                                 1       1           1 1 2       1         1                 1       45
46 15 1     1 1       1       1           2   1 1       1               1                     2 2                           46
47 11               1 1   2           1     1                             2       1 1   1                                   47
48 3             1           1 1                                                                                           48
49 10       1                             1           1   2               1                     1     1                 1 1 49
50 12 1         1           1   1                     1 2 1                     1             1   1             1           50
51 8               1                       1   1         1                   1           1       1                       1 51
52 9 1                   1                   1           1                               1           1 1   1   1           52
53 13   2                           1   1           1           1         1       1     2                           1 1   1 53
54 7           1     1                                 1                   1 1                               1       1     54
55 11       1                               1     1       1           1         2 1         1                     1     1   55
56 11     1     1             1 1 1   1     1                                       1 1               1   1                 56
57 11               1   1     1     1                           1 1     1                   1               1   1         1 57
58 12 2           1   2   1                           1   1     1                     2                           1         58
59 9         1             2 1               1 1                                 1         1           1                   59
60 8           1                         1             1 2                               1                             1 1 60
61 12   1 1                     1   2           1                                   2       1     1           1 1           61
62 4               1                     1                                                   1         1                   62
63 15                       1 1 1       1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1 63
64 12   1                   1 1                   1     1           1   1     1 1     1                     1             1 64
65 22   1       1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1         65
66 10         1       1                 1 1         1   1     1         1                                 1         1       66
67 9 1                           1   1                                 1 1 1       1                   1                 1 67
68 7     1       1   1       1                   1                               1               1                         68
69 11     2             1               1                   1     1             1     1           1 1     1                 69
70 9                                     1       2                 1         1     1     1   1 1                           70
71 8                   1           1               1 1   1   1 1                                                         1 71
72 6     1     1                                                   1                               2               1       72
73 12           1         1       1   1         1         1 1         1   1                             1         1 1       73
74 9         1   1           1             1               1                       1                     1 1   1           74
75 22   1     1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1 75
76 13     1                               1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1       76
77 4                                       1     1                                   1           1                         77
78 19       1           1     1       2   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1 78
79 12     1 1       1   1                     1 1                 1   1   1                   1 1               1           79
80 12                 1 1 1     1             1             1                           1       1 1                 1   2   80
81 16 1     1           1   1   1 1   1                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 81
82 11             1                 1                 1       1                 1     1     2           1 1           1     82
83 7             1 1                               1                     1                 1     1         1               83
84 13   1               1       1     2       1               1                               1 1       1     1       1 1   84
85 8         1         1               1 1                 1 1                                           1 1               85
86 17                   1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     86
87 12     1                       1         1 1     1               1       1 1                   2           1   1         87
88 6                                             1                     1         2               1           1             88
89 11 1   1       1               1 1                         1     1                                     1       1   1 1   89
90 16     1 2         1         1   1                       1 1   1 1                     3         1       1             1 90
91 12 2     1   1                 1           1             1     1           1 1                   1 1                     91
92 6               1                                 1                     1 1                                       1   1 92
93 6           1     1       1                       1                                 1                     1             93
94 12 1         1     1     1           1   1   1       1   1                   1                         1       1         94
95 11               1 1     1           2             1                                               1   2         1 1     95
96 13 1                   1         1     1       1                                   2 2   1             1             1 1 96
97 4               1                   1                                         1         1                               97
98 15     1   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1                                   1   1     98
99 9                   1   1                                           1 1   1         2               1 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng