BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 18/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15     1         1               1 1         3                   1 1           1   1   1         1     1         1       00
01 4                                   1         1               1   1                                                     01
02 14 1   1             1           1           2     2             1     1 1             1   2                             02
03 12 1                                             1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1       03
04 10   1                               1               2 1                   1     2                         1   1         04
05 11                       1           1 2                 1               1   1   1               1   1         1         05
06 15   1 1 1   1   1 1           2                 1             1         1             1 1             1           1     06
07 11     1     1 1             1             1           1               1     1     2                                   1 07
08 13 1     1     1                 1                   2                       2           1               1 1         2   08
09 12 1 1   1 1           1 1             1     1                         1                       1   1             1       09
10 14 1           1 1 2                   1                       1 1                         1 1         1 1 1   1         10
11 10           1     1     2   1                                           1     1 1           1                       1   11
12 12           1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1                             12
13 10                                 1         1         1 2 1       1     1           1               1                   13
14 6 1             1 1               1                 1     1                                                             14
15 11         2       1       1                           1 1     2 1       1                                   1           15
16 10     1                                   1     1             1           1   2   1                             1   1   16
17 10                               1   1               1           1   1                 1 1                       1 2     17
18 10     1   3                             1                 1       1                   1       1                 1       18
19 7 1               1             1                           1               1   1 1                                     19
20 13         1       2   1   2                               1               1                         1 1   2     1       20
21 9                     1 1     1   1 1       1                       1     1                 1                           21
22 8                                 1                 1 1 1           1                       1       1 1                 22
23 15           1 1 2         1       2                                                 1   1         1 1 1 3               23
24 9                 1           1 1     1         1 1               1     1                       1                       24
25 5       1                 1                                                                             1 1   1         25
26 7                             1                             1                 1       1 2                           1   26
27 8                     2         1                 1           1                                         1 1       1     27
28 8             1                                             2     1                 1   1                 1 1           28
29 11             1                                 1         1                 1         1   2         1 1     1       1   29
30 8             1         1           1                             1               1       1                   1     1   30
31 10   1 1 1                       1       1                             2                   1             1   1           31
32 12 1                   1   2 1             1       1     1             1 1         1 1                                   32
33 10   1           1         1       1               1                       2                 1       2                   33
34 14   2       1               1     1       1       1               1       1             1       1   1         1 1       34
35 15   1   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1         1         1 35
36 6               1                         1   1                             1                                 2         36
37 12       1               1         1         1       1   1       1                                 1       2 1       1   37
38 17 1   1         2                       1     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1           38
39 12       1       1             1                 1   1     1 2               1 1           1     1                       39
40 11 1   1           1     1               1                                       1   1         1   1     1             1 40
41 20         1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1 41
42 15 1     2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2                                     42
43 4                                       1   1             1     1                                                       43
44 12 1       1     2         1           1         1         1   1     1         1                             1           44
45 14     1     1             1     1         1 1             1     1   1                     1   2                 1     1 45
46 9                     1         1           1         1   1                                   4                         46
47 14 1       2         1       3       1                                   1           1     1                 1     1 1   47
48 7     1             1     1             1     1 1                                                             1         48
49 9                 1         1           1       1               1   1                 1         1                     1 49
50 12                       1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 1           1       50
51 8                       1                         1   1       1           2               1                           1 51
52 13     1     1                                 1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 52
53 15                         1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   53
54 12   1                       2   1             1     1     2                           1 1       1     1                 54
55 11           1               1   1 1                   1               1 1                 1       1               1   1 55
56 4                     1       1                                   1                                                   1 56
57 9   1                       1             1         1               1     1           1                             2   57
58 17       1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                                             58
59 13 1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                                   1                               59
60 6 1           1                   1   1 1                                                               1               60
61 14         2     1                       1   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1       61
62 13 1                                   1   1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2     62
63 8             1   1                     1               1                 1     1         1     1                       63
64 6             1   1       1                                                                               1       1 1   64
65 12   1 1     1                                     1   1           1           1       2               1           1   1 65
66 14     1             1         2                             1 1         1                     1       1   2 1       2   66
67 12                   1         1   1 1 2                     1 1                               1 2             1         67
68 14     1                             1     3                 1   1                           2       1 1   1   1 1       68
69 11       2           2 1             1                   1           1         1                     1                 1 69
70 10       1     1           1 1                 1         1             1           1                   1               1 70
71 7                   1                             1                   1                     1       1 1     1           71
72 10                                                 1                   1       2 1             1 1 1             1 1     72
73 12     1   1           1 1         1   1     1         1   1                         1                           2       73
74 7                     1     1                 1           1                         1 1         1                       74
75 8           1 1     1                               1             1       1                       1                   1 75
76 6 1           1               1                         1                       1                     1                 76
77 12   1         1       1         1   1                       1   1 1   1     1                           1             1 77
78 7       1                         1 1               1                                 1 1   1                           78
79 13                   1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1 79
80 10                                   1             1         1   1   2 1   1       1               1                     80
81 17   1       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1           81
82 10                     1             1         1 1                           1   1       1         1         1     1     82
83 13   1 1         2     1                   1                         2               1           1     1 1   1           83
84 10           1     1                 1                       1       1     1   1               1       1 1               84
85 10   1                                                         1             1     1         1 1         1     1     1 1 85
86 13                   1   1                   1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1     86
87 9   1               1   1                                         1     1           1 1     1     1                     87
88 5                                 1                               1               1   1                     1           88
89 11                       1                       2 1           1     2       1       1       1                   1       89
90 8       1         1                     1                   1                                     2         1     1     90
91 7                                                           1                   1   1           1 1       2             91
92 16     1       1     1         1         2           1             1 1             2     2 1         1             1     92
93 11       1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1         1                             93
94 9       1 1     1   1     1               1                               1                                   2         94
95 8   1                         1                 2                                   1 1           1                 1   95
96 16   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1                 1 1     96
97 7 1           1                       1                                     1                 1 1   1                   97
98 7                   1               1                 2   1   1   1                                                     98
99 8                   1                         1       1                 1   1 1   1                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
Ngày
/
Tháng