BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 23/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11                                           2 1           1         1     1 1       1 1                   1         1   00
01 13             2   1               1     1                   1           1                   1           1 1 1 1   1     01
02 10     1   2             2       1 1 1                                                       1     1                     02
03 15   1           1   1 1 1         1       1               1         1                           1             2 2 1     03
04 6 1                       1                     1         1 1                               1                           04
05 18               1     1         1       1   1           1     2   1       1 1         1 1       1 2       1 1           05
06 6 1 1                         1                                 1 1                     1                               06
07 7       1     1                     1   1         1                                       1             1               07
08 9   1                         1         1       1           1               1 1                             1         1 08
09 4                                 1                                                     1                 1           1 09
10 11               1           1                     1     2           1     1           1     1       1         1         10
11 12 1   1     1                   1             1     1     1       1                     1   1         1               1 11
12 13                   1 2     1   1         1     1 1             1 2       1                                 1           12
13 11                     1       1                 1   1   1   1       1                       1 1       1     1           13
14 11                         2   1           1   1 1           2                     1                   1             1   14
15 15                 1 1 1   2       1     1               2                     2 1                 1             2       15
16 14 1                             1         2     1           1   1               2 1           1   1         1     1     16
17 14 1       1 1 2 1     1       1         1                 1     1                     1     1         1                 17
18 3                                   1                                                                         1   1     18
19 14           1       1                           1 1 1 1   1 1           1         1   1       1                     2   19
20 9                                 1       1   1   1               1     1                                   1     1   1 20
21 12   1                       1         1 1             1     2                             2 1           1       1       21
22 17   1   1   1               1             1   2   1           1   1   1         1       1           1   1 1     1       22
23 9                       1           1                     1   1 1       2     1     1                                   23
24 7       1     1     1                                     1       1                             1               1       24
25 9   1   1                           1       1 1                             1 1               1               1         25
26 10     1   1     1   1 1 1                           1           1           1                 1                         26
27 9                               1 1 1       1                           2                   1             1         1   27
28 7           1                                                       1     1     1                 1 1                 1 28
29 12   1               1                               1                 1   1 1 1 2     1   1   1                         29
30 16           3   1     1                 1             1               2 1         1             2             1   1 1   30
31 14       1 1     1                     1   1     1                     2   1   2                   1         1   1       31
32 9                   1 1 1               1       1   1                     2                                   1         32
33 8 1       1     1           1   1   1                                                     1           1                 33
34 6                       1           1   1                 1                                           1             1   34
35 9   1                         1             1         1         1     1                     1   1       1               35
36 10             1       1                     1           1 1     1             1     1                             1   1 36
37 8   3         1           1                                                       1                   1           1     37
38 8                 1                     1     1               1         1       1               1   1                   38
39 9         1                                 1     1         1     1               2   1                     1           39
40 11     1     1               1 1   1                     1             1               1 1       1   1                   40
41 6         1                           1     1               1                           1                         1     41
42 12 1       1   1               1   1   1               1   1   1             1           1                     1         42
43 18         1 2             1     1               1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1           1     43
44 19   1             1       1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1       1     1       1   1       1   44
45 8     1           1           1               1   1                                               2                 1   45
46 13 1                     1             1 2   1         1               1             1           1       2 1             46
47 17     1 1         1               1         2   1     1       1     1               1     1   1 1   1     1     1       47
48 12               1 1     1               1       1                       1                 1         1   1   2         1 48
49 11     1 1       1 1 1                         2 1     1                                     1   1                       49
50 6               1             1   1   1   1 1                                                                           50
51 15   1 2       1   2         1           1         1             1                     1   1               1       1   1 51
52 20           1       1     1     2         1 1   1         1 1       1                   1       2 2     1 3             52
53 9 1               1   1 1     1                                 1       1                 1           1                 53
54 11       1         1       1         1               1 1                         1     1       1               1     1   54
55 10 1   1                       1           1           1   1                 1     1                         1     1     55
56 11               1                                 1       1 1 1   1   1                 1 1                       1   1 56
57 14     1 1       1     1 1             1   1                 1             1 1 1         1             1     1           57
58 12 1                                 1       1                   1     1   1 1         1   1 1           1     1         58
59 7         1                 1         1         1                   1         1     1                                   59
60 10       1   1                         1         1 1   1 1                   1               1                         1 60
61 13                         2           1               1       1       1           1     3 1   1         1               61
62 15               1           1   1     2   1           1                   1       1     2     1       1 2               62
63 9         1                   1                                 1   1 1   1                   1                 1     1 63
64 13         1 1     1                 2             1               1       2       1                               1   2 64
65 10     1 1           2             1                               1                 1               1               1 1 65
66 8             1                                     1         2                       2                   1           1 66
67 13                   1       1   1   1     1             1     1   1           1 1               1                 1   1 67
68 11             1           1     1                   2             2 1     1     1                               1       68
69 15                       1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1         1     1           1       69
70 15   1 1   1         1     1 1                                   1   3     1                     1     1 1   1           70
71 12         1   2                 1         1     1     1           1 1               1             1                 1   71
72 8 1     1   1       1     1         1             1                                                   1                 72
73 11   1                                         1                             1   1 1   2   1       1     1       1       73
74 7 1                       1           1       1                       1                               1         1       74
75 10     1 2   1                                           1 1   1             1   1 1                                     75
76 14   1 1       1 1       2     1               1   1             1       1     1                           1       1     76
77 7       1             1                                 1                         1             1     1       1         77
78 12                               2 1 1 1               1       1               1               1       1   1   1         78
79 11 1     1 2 2   1                 1 1 1                                         1                                       79
80 5 1                                                 1                           1   1                         1         80
81 11       1           1   1             1               1       1 1                                   1     1   1     1   81
82 8                                             1       1     1                         1           2 1               1   82
83 10                     1               1 1   1                       1                 1       1 1 1 1                   83
84 11   1 1                         1           1       2               1   1                 1         1           1       84
85 7     1       1                                                           1     1       1     1                     1   85
86 6 1                                   1           1     1                                   1               1           86
87 7 1               1   1     1                           1                   1                                   1       87
88 9                       1                     1     1           1                   1         1     1 1     1           88
89 9               1           1                                           1   1   1                   1   1 1   1         89
90 14 1     1                               1                           1       1             1 1     1   1 1       1 1 2   90
91 14             1     1   1                             1 1             1 1   1       1       1 1     3                   91
92 13                 1     1     1   1       1       1         1           1     1   1 2                         1         92
93 12   1             2       1 1                           1               1       1     1       1                     1 1 93
94 7                           1           1                 1       2                                       1       1     94
95 7             1               1     1                         1         1         1 1                                   95
96 6                     1     1 1   1                             1                   1                                   96
97 6                             1   1       1 1             1                                                           1 97
98 12     1           1 1       1   1                             1 1                   1   1   1                 1 1       98
99 7         1     1     1                           1                   1           1                         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng