BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 17/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6                         2         1   1                               1                       1                       00
01 4 1               1                         1                                 1                                         01
02 6                               1 1   1               1                       1             1                           02
03 14 2                     1       1   1                 1 1     1 1                         1   1   1                   2 03
04 11     1 1       1           1 1         1     1                     1           1       1                         1     04
05 9                   1           1     1                       2             1       1                 1         1       05
06 12       1 1                                                       1 1 2         2                     1   1   1 1       06
07 17   1                   1   2     2     1 1       1 1 2 1                   1 1 1                         1             07
08 12         1                 1             1       1           1   1 1       2             1                 2           08
09 8       1 1       1                         1       1                       1                   1                 1     09
10 10             1                 1             1             1 1       1       1           1       1                   1 10
11 17                   1 1     1           1   2   1                     1       1 1 2 1           1       2     1         11
12 5           1             1                 1     1               1                                                     12
13 11   1                           1 1           1   1       1         1 1                 1                     2         13
14 11   1       1           1                 1                   1                       1       1 2 1   1                 14
15 10       1             2           1           1                                 1 1   1               1     1           15
16 12   1             1     1         1       2         1                                     1   2           1       1     16
17 6     1                                                   1         2                                   1           1   17
18 9                         1                           1                             1   2       2               1     1 18
19 10           1                 1 1     1     1 1 1                                                               1 1 1   19
20 11     1   1                       1 1               1 1     1             1             1             1     1           20
21 7                   1       1       1                                         1                 1   1     1             21
22 8   1                             1         1   1         1             1                         2                     22
23 8         1   1 1 2                 1                                                     1   1                         23
24 9                       1             1           1 1                 1   1               1           1               1 24
25 12                           1   1       3           1   1             1 1                         1 1           1       25
26 11         1         1         1 1                           1     1       1   1       1           1               1     26
27 13 1             1   1           1   1                     1 1 1   1     1   1                 1   1                     27
28 14     1 1 1 1       1                           1       1   1       1     2               1               1         1   28
29 14 1         1       1 1 1                             2   1 1                     2   1         1                     1 29
30 14     1           1   1       1             1   2     1       1       1                   1   1           1     1       30
31 17   1   1             2 1         3     1     1     1   1                       1 1   1             1         1         31
32 12         1   1           1 1                               2                         1   1 1 1                   1 1   32
33 13   1         1     1                     2 1 1                 1                 1           1 1       1           1   33
34 9                       1                     1                 1         1   1             1           1           1 1 34
35 11                       1                     1     1                   1 1   1 1 1       1 1           1               35
36 12 1               1   1         1     1                 1         1                 1         1     2         1         36
37 8       1       1                                                           1 2   1           1                       1 37
38 6                                               1   1         2         1                           1                   38
39 11               1   1   1     1       1 1               1             1 1                                   1     1     39
40 4                               1                                 1                                         1       1   40
41 10   1                   1     1                   1               1 1           1             1       1   1             41
42 11 1   1               1   1 1     1                         1             1 1                       1   1               42
43 12     1   1     1                       1       1   1       1             1     1                             1       2 43
44 9 1           1                         1     1   1           1           1                       1           1         44
45 10                               1 1       1               2     1                       1   1           1   1           45
46 10         1         1         1                       1               1               1 1 1             1   1           46
47 9   1   1                 1           1                   2             1   1                       1                   47
48 6                                           1       1                           1         1           1         1       48
49 11               1   1         1   1                                             1   1   2     1       1     1           49
50 2                                                 1                                                           1         50
51 15 1     2     1   2         2           1       1   1                   1               1   1       1                   51
52 11       1     1 2         1               1           1 1       1                   1 1                                 52
53 11                                         1                         1               2 1 1     1     1   1         1 1   53
54 16       1 2   3           1       1                   1                               1         1     1 1 3             54
55 11             1       1       1 1   1   1   2                 1         1                                           1   55
56 5           1                                   1   1   1                                                 1             56
57 11           1           1   1       1                         1     1 1   1   1           1         1                   57
58 14   2       1                     1               2   1 1 2                       1             1 1                 1   58
59 8                             2         1 1                     1                   2                             1     59
60 8                 1                                   1 1         1       2           1           1                     60
61 14     1     1       3     1                     1     1           2 1             1               1             1       61
62 11 1     1       1 1       1   1         1         1                         1           1                       1       62
63 13 1       1   1 1               1                                   1 1 1     1       1             1         1       1 63
64 10 1                         2                 1   1             1 1                           1               1       1 64
65 9   2 1       1       1                             1                   1                             1         1       65
66 8           1           1             1                   1   1                           2 1                           66
67 11 1   1             1                           1           1     1 1       1                         1           1   1 67
68 15 1       1                     1           1 1                 1       1   1   3           1         1           2     68
69 15           1   2 1     1   1       1                     1     1   1                 1     1           1     1       1 69
70 14 1                 1 1                   1     1             1           1 1       1 1       1       1         1 1     70
71 14                                 1 2 1                   1       1   1             1 1       1   1   1         1     1 71
72 12 1 1                 1     1                             1     1 1 1                       1       1     1         1   72
73 12       2   1   1             1 1                             1                         1   1   1         1         1   73
74 13     1         1 1     1             1           1                       1       1               1 1         1 2       74
75 10                           1             1       1     1               1 1   1 1   1   1                               75
76 8   1 1                   1   2                                 1           1                                         1 76
77 9 1       1         1                 2                                     1       1       1                       1   77
78 15       1         1       1           2 1         1     1               1   1         1 1                 1   1       1 78
79 9               1     1 1                               1                       1 1     1         1 1                   79
80 10   1 2       1                                         1   1   1       1             1         1                       80
81 12             1           1             1   1   1                                 1       1             1   1 2 1       81
82 7                         1               1       1 1       1                 1     1                                   82
83 12 1     1 1   1       2                       1             1             1         1                 1         1       83
84 9   1                 1     1 1             1                                     1   1                 1           1   84
85 16       1     1   1       2         1                             1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1 85
86 8     1                                                     1                                   1         2 3           86
87 9           1     1                 1             1             1   2         1                         1               87
88 13     1         1       1       1         1   1       1     1 1     1 1           1                               1     88
89 8               1                             1 1               1                 1               1 1         1         89
90 14           2       1   1         1                             2     1       1           1                 1     1 2   90
91 8     1               1                             1                 1           1 1       1     1                     91
92 16   1       1     1             1           1   1   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1       92
93 11                 1       1         1 1     1 1                   1   1                               1 1         1     93
94 9         1 1                               1 1 1           1               1                     1         1           94
95 11           1                                       1   1         1     1               1 1 1       1     1         1   95
96 12             1               1     1 1 1     1       1     1                               1                     2 1   96
97 8                             1       1   1     1 1     1                                     1 1                       97
98 12         1                         1 1   2           1   1     1           1       1       1           1               98
99 11     1                             2                     2     1             1 1       1             1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng