BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 15/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13     3                   1 1           1   1   1         1     1         1           1         1                       00
01 8       1               1   1                                                           1     1                   2   1 01
02 15     2     2             1     1 1             1   2                             1     1                 1   2         02
03 15         1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   03
04 12             2 1                   1     2                         1   1           1       1     1   1                 04
05 12                 1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1   05
06 13         1             1         1             1 1             1           1           1   1     2   1 1               06
07 9   1           1               1     1     2                                   1                           1     1     07
08 11             2                       2           1               1 1         2       1                 1               08
09 6     1                         1                       1   1             1           1                                 09
10 11                       1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1                 1   10
11 11                                 1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1       11
12 12       1 1   1     1         1 1             1     1                               1   2           1                   12
13 9     1         1 2 1       1     1           1               1                                                         13
14 5             1     1                                                                   1         1 1                   14
15 9               1 1     2 1       1                                   1                       1                       1 15
16 12   1     1             1           1   2   1                             1   1   1       1           1                 16
17 16             1           1   1                 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1   17
18 7 1                 1       1                   1       1                 1           1                                 18
19 6                     1               1   1 1                                               1                   1       19
20 9                   1               1                         1 1   2     1               2                             20
21 8     1                       1     1                 1                                   2         1   1               21
22 15             1 1 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1       22
23 9                                             1   1         1 1 1 3                   1                                 23
24 10         1 1               1     1                       1                       1       1 1               1     1     24
25 7                                                                 1 1   1                   1   1       1   1           25
26 11                     1                 1       1 2                           1     1             1       1   1     1   26
27 5           1           1                                         1 1       1                                           27
28 9                     2     1                 1   1                 1 1                 1                       1       28
29 14         1         1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               29
30 10                           1               1       1                   1     1               1                 3   1   30
31 12 1                             2                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1   31
32 11   1       1     1             1 1         1 1                                   1 1       1     1                     32
33 10           1                       2                 1       2                                     1 1       1     1   33
34 10   1       1               1       1             1       1   1         1 1             1                               34
35 10   1             1       1       1                         1         1         1         1   1         1               35
36 6   1   1                             1                                 2                                         1     36
37 14     1       1   1       1                                 1       2 1       1               1         3         1     37
38 15 1     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1                         1                     1 38
39 13         1   1     1 2               1 1           1     1                           1   1     1             1         39
40 10 1                                       1   1         1   1     1             1               1         1     1       40
41 14   2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1         41
42 14           1   1     1 1       1   2   1   2                                                   1     1       1   1     42
43 9 1   1             1     1                                                       1               1           1 2       43
44 9         1         1   1     1         1                             1                     1           1             1 44
45 12   1 1             1     1   1                     1   2                 1     1                         1           1 45
46 10     1         1   1                                   4                                     1     1 1                 46
47 12                                 1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1 47
48 9 1     1 1                                                             1           1     1   1                     1 1 48
49 15 1       1               1   1                 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 49
50 11   1   2                 1 1           1                   1 1           1               1                         1   50
51 16           1   1       1           2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2 51
52 15       1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       52
53 18 2               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1 53
54 12       1     1     2                           1 1       1     1                       1         1         1         1 54
55 12               1               1 1                 1       1               1   1     2 1             1   1             55
56 6                           1                                                   1     1         2                   1   56
57 11   1         1               1     1           1                             2       1                   1 1       1   57
58 14 1     2 1 1     2             2   1                                             2                 1 1                 58
59 6 1   1       1                                   1                                         1                 1         59
60 4 1                                                               1                                         1   1       60
61 14 1   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1                     61
62 17   1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1   62
63 7 1               1                 1     1         1     1                                                   1         63
64 8                                                                   1       1 1   1         1                 1 1     1 64
65 12           1   1           1           1       2               1           1   1           1             1 1           65
66 11                     1 1         1                     1       1   2 1       2                                   1     66
67 7                     1 1                               1 2             1                   1                           67
68 13   3                 1   1                           2       1 1   1   1 1                                       1     68
69 7                 1           1         1                     1                 1             1 1                       69
70 12       1         1             1           1                   1               1   1     1     1       1 1   1         70
71 9           1                   1                     1       1 1     1                                       1   2     71
72 14           1                   1       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       72
73 7     1         1   1                         1                           2                             1               73
74 10       1           1                         1 1         1                       1 1         1 1     1                 74
75 10             1             1       1                       1                   1 1                       1 2   1       75
76 7                 1                       1                     1                                       1 1       1 1   76
77 10                     1   1 1   1     1                           1             1         1 1               1           77
78 7             1                                 1 1   1                                     1       2                   78
79 19 1 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1   79
80 11           1         1   1   2 1   1       1               1                                     1   1                 80
81 14     2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1             1                       1           81
82 10       1 1                           1   1       1         1         1     1         1         1                       82
83 11   1                         2               1           1     1 1   1             1             2                     83
84 11                     1       1     1   1               1       1 1                       1       1     1 1             84
85 11                       1             1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1     85
86 13     1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1         1               1                 86
87 9                           1     1           1 1     1     1                                     1   1               1 87
88 5                           1               1   1                     1               1                                 88
89 15         2 1           1     2       1       1       1                   1       1         1 1     1               1   89
90 11 1                   1                                     2         1     1     1         2         1     1           90
91 8                     1                   1   1           1 1       2                                             1     91
92 15 2           1             1 1             2     2 1         1             1       1             1                   1 92
93 14           1     1     1         1   1   1         1                                         2   1 1   1             2 93
94 5   1                               1                                   2               1                               94
95 10         2                                   1 1           1                 1     2 1                           1     95
96 8             1 1                     1   1             1                 1 1                       1                   96
97 4                                     1                 1 1   1                                                         97
98 8               2   1   1   1                                                                       1     1           1 98
99 9       1       1                 1   1 1   1                               1                                 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
Ngày
/
Tháng