BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 25/09/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 17           1             1             1             1               1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2     00
01 14                             1 1                   1   1 1       2       1 2   1   1                 1       1         01
02 9     2 2         1                           1     1                               1                 1                 02
03 9 1                   1   1                   1   1               1     1           1                             1     03
04 5                                   1               1                         1         1                   1           04
05 15     1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1             1         1             1         05
06 9 1     1             1                 2                             1               1 1                         1     06
07 11       1             1       1                   1   1     1     1             1                         2     1       07
08 11   1                   2                             1     1   1   1                   1       1           1     1     08
09 13                 1 1 1   1         1   1       2                           1     1                     1     1   1     09
10 8             1               1       1   1                 1                                 1                   1 1   10
11 12 1             1   1       1           1 1                           1 1   1   1                         1           1 11
12 6   1               1           2                             1                                     1                   12
13 7                             1             1       1                 1       1 1                                 1     13
14 7                                 1                                 1         1       1 1 1 1                           14
15 11     1       1       1           1               1             1           1     1 1                 1   1             15
16 12 1   1                       1 1     1                 1     1     1                 1       1     1 1                 16
17 12               1             1             1 2                 1                     1       1 1           1   1   1   17
18 7                         1               1             1       1       1                     1               1         18
19 8                                 1             2       1     1 1       1         1                                     19
20 16         1             1 1                 1             1   1 1       1       2   1                 1 1   1 2         20
21 12       1         2                                                           1     1   1 1       1 1   1   1   1       21
22 10           1               1           1 1 1           1               1 1                     1           1           22
23 15                   1     1         1       1 1 1                   1           1     2     1         1 1   1         1 23
24 14       2                   1 1   1     1             1       1               1   1               1   1   1   1         24
25 13     1       1 2   1           1     1     1       1     1           1           1                     1               25
26 5                       1                                                     1               1     1                 1 26
27 14   1                               1               1   1                           1       2     3   1 1       2       27
28 10       1   1       1   1                       1     1 1                             1   1           1                 28
29 12   1   1   1             1                               1     1         1   1                       1 1       1 1     29
30 10       1     1   1       1       1               1   1                             1             1         1           30
31 11             1     1                     1                 1         1         1               1 1         1   1   1   31
32 12   1     2                                           1   1         1 1           1     1 1       1   1                 32
33 14 1 1                                   1     1       1   1       1       1         1     1 1                   1   2   33
34 10                       1       1 1 2         1                 1     1         1                 1                     34
35 12 1   1       1                                                           1 1 1     1                 1 1       1   2   35
36 5                     1           1                                           1           1                   1         36
37 17   1   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1             1       1 1     1                 37
38 9         1                                     1         1       1 1     1                     1               1     1 38
39 10   1                   1                         1 1       1     1               2               1 1                   39
40 8             1 1       1       2         1                               1                           1                 40
41 5             1                                 1     1                   1             1                               41
42 13             1   1                     1 1 1               3                                       1       1 1     2   42
43 13     1   1             1   1         1 1   1                                   1     1 1   1   1               1       43
44 14         1     1           1       1       2 1         2     1     1             1                       1   1         44
45 12               1     1 2                 1           1 1 1               1                                 1     1   1 45
46 9           1 1 1                     1         1                                 1       1 1                   1       46
47 15   1     1             1   1             2               1               1                       1 2     1 1         2 47
48 12     1         1             1 1   2 1 1                       1   1           1                                 1     48
49 11           1               1   1   1         1         2                   1           1     1                     1   49
50 6                           1 1   1                                   1                               1   1             50
51 12 1     1         1     1           1 1             1           1                   1           1 1     1               51
52 9                               1 1 1           2 1                                       1                 1 1         52
53 13   1                 1                     1                     3   1 1   1             1   1             1 1         53
54 15             1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1                           1   1             1 54
55 11               1         1   1           1                 1                               1 1   1         1     1 1   55
56 13 1   1       1 1           1   1     1       1           1 1 1             2                                           56
57 12 1       1             2   2                     1 1                           1   1   1                 1             57
58 7     1 1 1                                       1                         1                         1         1       58
59 4     1                 1                                                   1 1                                         59
60 11   1 1           1       1           1   1 1   1   1               1                                   1               60
61 13 2                           1   2           1 1         1     1                   1     1 1   1                       61
62 11   1             1                       1   1     1         1 1                   1   1     1         1               62
63 4               1                       1                                                       2                       63
64 13 3       2                 1         1     1             1                             1 1         1             1     64
65 7                 1   1         1                               1             2       1                                 65
66 5                                       1                     1                               1 1 1                     66
67 8                   1                     2                           1                 1                 1       1 1   67
68 7         1   1                               1             1               1         1                   1             68
69 11                             1                   2     1   2       1             1                   1         1   1   69
70 8   1 1           1                 1   1       2                                                   1                   70
71 8           2                                           3                                           1         1     1   71
72 14       1                 1         1 1                       2     1               1   1 1 1 1 1                     1 72
73 12         1 1     1   3 1       1                     1                               1                         1   1   73
74 11                 1                               1           1   1   1         1     1 1       1         1       1     74
75 11 1             1                           1       1               1 1   1 1 1     1               1                   75
76 11           1                     1               1   1                   1   1   1 1       1                   1     1 76
77 17     2     1     1                         1             1 1   1     2     1             1 1     1       1       1   1 77
78 5                                                       1     1               1           1                         1   78
79 10               1                   1 1                                         1         1 1 1     1             1   1 79
80 13   1           1     2             1 1 1     1       1           1     1                     2                         80
81 16     1   1   1           1   1   1         1 2               1               1       1 1 1             1   1           81
82 11         1   1     1 1         1   1     1           1       1                                           1           1 82
83 10                     1                                           1 1 2       1   1                     1 1           1 83
84 9   1                 1                                           1       1     1 1                   1 1     1         84
85 9   1   1 1                       1                       1       2 1                                           1       85
86 11                 1   1   1   1               1 2                           1       1           1                     1 86
87 10                   2   1   1                       1     2 1           1                           1                   87
88 13                               1       1     1             1     1 1         1 1 1               1 1           1 1     88
89 14                         2     1 1       1       1       1   1 1                 1           1     1   1     1         89
90 19           1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1 2     1               1             1         90
91 11                   1       1           1   1       1 1       1             1               1   1                   1   91
92 7           1                 2                       1                     1                           2               92
93 10 1           1             1       1             2                     1 1                       1                   1 93
94 10           1 1                       2                   1 1 1                   1   1   1                             94
95 11 1               1       1             1         1                     1                   1 1             1       1 1 95
96 9           2                     1                             1       1         1     1                 1           1 96
97 9         1                 1                       2           1 1                   1                   1   1         97
98 7 1 1   1                             1                                 1 1               1                             98
99 8   1 1             1                                               1     1             1   1 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng