BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 20/02/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9                                     1       1             1 1       1           1     1   1                         1 00
01 10   1         1     1   1       1                         2       1     1                                         1     01
02 14         1       1     1         1 1       1     1   1 1         1                 1           1   1                 1 02
03 14           1   1   1         1     1       1     1                   1     1                   1       1   2   1       03
04 10               1         1               1     1             1                                 2   1 1       1         04
05 13               1                 1             1     1       2 1             1       1       1     1 2                 05
06 10       1 1                 1   1                                                       1   1     1     1           1 1 06
07 12       1         1         1         1                           1 1                 1             1 1   1 1       1   07
08 14   2   1 1     1     1 1               1     2                 1       1           1               1                   08
09 8 1       1                 1           1                   1                           1           1     1             09
10 8       1 2 1         1 1   1                                                                         1                 10
11 14             1     1 3 1     1     1   1       1                                 1 1                               2   11
12 15               1 1       1             1 2   2             1     2         1 1                   1             1       12
13 8         1               1         1                     2                         1         1   1                     13
14 10                     1   1           1     1     1                                 1     1 1       1     1             14
15 11         1         1                       1     1                         1 1   1             1           1 1 1       15
16 5           1     1                                   1         1                                 1                     16
17 8 2                                           1         2       1     1                                         1       17
18 8     1     1 1               1             1                                       1                         1       1 18
19 10         1                       1           1                                 1 2           2     1               1   19
20 17       1   1   2                 2 1               1 1 1                 1         1         2             1 1   1     20
21 10                                 2                     1     1         1   1     1         1           1             1 21
22 15                   1                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 1               1             1       1         1     22
23 9                         2                         2 1       1       1         1                     1                 23
24 11 1             1               1           1     1   1                   1           1     1                       1 1 24
25 7                 1                           1       2             1                     1       1                     25
26 9 1                                 1   1         1       1           1     1               1                 1         26
27 13 1     1         1       1         1       1           1             1           1           1     1         2         27
28 9                     1         1                     1   1         1     1           1     1                     1     28
29 5                                                     1 1             1                             1                 1 29
30 10 1             1         1   1     1       1                                                     1   1   1         1   30
31 11         1       1       1       1       1   1         1               1   1           1         1                     31
32 16           1 1 1                     1 1         1     1           1   1     1   1       1 1       1   1             1 32
33 16 1           1     1         1 1 1   1   1 1                 1   2 1               1         1               1         33
34 8     2       1                         1                                       1     1                         1   1   34
35 7     1                     1                                         1   1     1   1             1                     35
36 9                   1       1         1               1                 1       1   1       1               1           36
37 12   1             1     1     1           1               1               1   2     1                         1     1   37
38 4                                     1   1                                 1                               1           38
39 14 1                   1 1   1 1   1     1   1       2               1                 1   1             1               39
40 9                         1   1         1 1         1           1               1       1               1               40
41 9       1                           1 1 1                                                         1 1 1   2             41
42 4                                                 1                     1                                 1         1   42
43 11                               1 1                 1                   2 1     1   1 1   1   1                         43
44 11   2 1 1     1                                   1     2                             1       1           1             44
45 8       1   1           1                 1     1                           2                         1                 45
46 13   2           1 1   1             1     2         1               1             1                               1   1 46
47 9     1                               1                             1           2 1                 1         1 1       47
48 8   1         1                               1             1         1           1       1               1             48
49 9                           1   1           1                     1     1               1                 1     1   1   49
50 12       1       1     2                         2     1   1                       1                     1     1   1     50
51 6         1                               1                   1 1               1                           1           51
52 11             1   2   1                           1       1   1       1       1         1                             1 52
53 13     1     1                   1           1             1                     1         1                   1 2 1 1 1 53
54 12 1       1           1           1 1         2         1 1       1           1                 1                       54
55 14           1   1         1   1 1                               1         1     1       1   1 1   1   1         1       55
56 13                 1           2                     1                       1       1           1     2     1   1 1 1   56
57 8             1                 1                         1 1   1           1     1                           1         57
58 16     1       2         1                 2   1       1             1   1                 1 1         1 1   1   1       58
59 10           1 1 1                       1                   1         2 1       1                           1           59
60 7                           1                         1       1         1     1 1                       1               60
61 12                       1 1       1               2 1       1     1       1                       1 1     1             61
62 9       1 1     1           1                         2                           1             1     1                 62
63 11 1 1       1   1               1                       1                     1   1   2                 1               63
64 8   1 1     1     1                       1         1     1                                                     1       64
65 12     1 1                 1           1 1   1                             1                   1 1         1     2       65
66 12       1           1                 1 1         1           1 1                     1 1                 2 1           66
67 8                         1                                 1   1     1     1           1                         2     67
68 16     1         1   1   1                       2           2       1   1 1   1           1   1 2                       68
69 15       1             1     1     2     1           1     1 1 1     1 1     1                           1           1   69
70 9                                   1                             1       1           1       1     1         1 1     1 70
71 14   1 1   1 1   1       1     1     1                             1     1                 2                           2 71
72 17   1       1         1   1             1     1     2             2   1               1 1                     1   1 2   72
73 7                           1                                         1         1   1     1       1     1               73
74 14                   1         1                 4       1             1       1 1                 2         1         1 74
75 9     1   1                     1 1           2                           1             1                         1     75
76 5                         1                 1 1                           1                     1                       76
77 19 3   2       1           1 1 1 2                               1                       1   1       1 1   1           2 77
78 15   1   1 1                     1 1   2           1             1 1             1   2               2                   78
79 14   1     1   1         1                           1   1   1 1       1     1               1   1       1   1           79
80 8   1                 1                                       1   2                               2             1       80
81 10         1               1             1 1                                   2       1     1                   1   1   81
82 10 1                             1                     1       1     1   1           1                   2 1             82
83 8       1   1                 2       1           1                       1   1                                         83
84 8           1                                   1         1                 1 1         1         1                 1   84
85 19 1                 3   1           1       1       1       1       3           1         1 2   1         1       1     85
86 12           1               1 1                   1     1 1 1                 1         1             1     1 1         86
87 7   1   1                   1       1                 1                           1                         1           87
88 6                   1                         1 1         1                             1                     1         88
89 8 1                         1                   1                       1               1 1   1                   1     89
90 11           1     2   1               1     1               1                         2   1     1                       90
91 9     1                 1                                       1   1                     1 1         1 1         1     91
92 15   1 1       1       1               3         1   1               1       1             1   1   1         1           92
93 7                 1         1   1                 1                       2   1                                         93
94 12 1                 1   1       1   1   1               1     1 2                     1                       1         94
95 7     1                     1                                                                   2     1 1         1     95
96 16                 1 1   1                 1 1   1           1             1 1     1 1         2           1 1     1     96
97 9       1           1               2             1 1                   1             1                               1 97
98 6             2                   1                             2           1                                           98
99 12                 1 1   1     1                             1 1     1     1             1 1 1                     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
Ngày
/
Tháng