BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 16/01/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11                 1       1             1 1       1           1     1   1                         1   1 1               00
01 10   1       1                         2       1     1                                         1       1         1   1   01
02 13   1         1 1       1     1   1 1         1                 1           1   1                 1     1               02
03 13         1     1       1     1                   1     1                   1       1   2   1                 1     1   03
04 14     1               1     1             1                                 2   1 1       1                     1 1 3   04
05 13             1             1     1       2 1             1       1       1     1 2                                   1 05
06 12       1   1                                                       1   1     1     1           1 1     1 1     1 1     06
07 12       1         1                           1 1                 1             1 1   1 1       1                 1 1   07
08 10 1 1               1     2                 1       1           1               1                                   1   08
09 8       1           1                   1                           1           1     1             1       1           09
10 8 1 1   1                                                                         1                   1 1   1       1   10
11 13 3 1     1     1   1       1                                 1 1                               2       1               11
12 14     1             1 2   2             1     2         1 1                   1             1                   1       12
13 11     1         1                     2                         1         1   1                           2   2         13
14 12 1   1           1     1     1                                 1     1 1       1     1                 1           1   14
15 10                       1     1                         1 1   1             1           1 1 1                         1 15
16 7                                 1         1                                 1                     1 3                 16
17 9                         1         2       1     1                                         1       1   1       1       17
18 6         1             1                                       1                         1       1                   1 18
19 11             1           1                                 1 2           2     1               1             1   1     19
20 15             2 1               1 1 1                 1         1         2             1 1   1     1   1               20
21 10             2                     1     1         1   1     1         1           1             1                     21
22 14                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 1               1             1       1         1                         22
23 14     2                         2 1       1       1         1                     1                   1         1 1 1 1 23
24 9           1           1     1   1                   1           1     1                       1 1                     24
25 10                         1       2             1                     1       1                     1   1     1     1   25
26 10               1   1         1       1           1     1               1                 1           1     1           26
27 11     1         1       1           1             1           1           1     1         2                     1       27
28 10 1         1                     1   1         1     1           1     1                     1               1         28
29 6                                 1 1             1                             1                 1         1           29
30 9     1   1     1       1                                                     1   1   1         1           1           30
31 11     1       1       1   1         1               1   1           1         1                                       2 31
32 16                 1 1         1     1           1   1     1   1       1 1       1   1             1     1   2           32
33 14         1 1 1   1   1 1                 1   2 1               1         1               1                       1     33
34 7                   1                                       1     1                         1   1                     2 34
35 7       1                                         1   1     1   1             1                                       1 35
36 9       1         1               1                 1       1   1       1               1             1                 36
37 10   1     1           1               1               1   2     1                         1     1                       37
38 7                 1   1                                 1                               1                 2   1         38
39 14 1 1   1 1   1     1   1       2               1                 1   1             1                       1           39
40 10     1   1         1 1         1           1               1       1               1                             1     40
41 8               1 1 1                                                         1 1 1   2                                 41
42 4                             1                     1                                 1         1                       42
43 13           1 1                 1                   2 1     1   1 1   1   1                         1           1       43
44 8                             1     2                             1       1           1                   1 1           44
45 7   1                 1     1                           2                         1                     1               45
46 10 1             1     2         1               1             1                               1   1       1             46
47 10                 1                             1           2 1                 1         1 1           1         1     47
48 8                         1             1         1           1       1               1               1     1           48
49 9       1   1           1                     1     1               1                 1     1   1                       49
50 15 2                         2     1   1                       1                     1     1   1         1   2     1 1   50
51 6                     1                   1 1               1                           1           1                   51
52 9 1                           1       1   1       1       1         1                             1                   1 52
53 12           1           1             1                     1         1                   1 2 1 1 1             1       53
54 13 1           1 1         2         1 1       1           1                 1                         1       1   1     54
55 15     1   1 1                               1         1     1       1   1 1   1   1         1       3                   55
56 17         2                     1                       1       1           1     2     1   1 1 1             1 1   1 2 56
57 9           1                         1 1   1           1     1                           1               1         1   57
58 15   1                 2   1       1             1   1                 1 1         1 1   1   1         1         1       58
59 8                   1                   1         2 1       1                           1                           1   59
60 9       1                         1       1         1     1 1                       1               1                 1 60
61 13   1 1       1               2 1       1     1       1                       1 1     1                       1         61
62 8       1                         2                           1             1     1                     1           1   62
63 12           1                       1                     1   1   2                 1                   1     1 1 1   1 63
64 6                     1         1     1                                                     1           1 1             64
65 11     1           1 1   1                             1                   1 1         1     2                         1 65
66 11                 1 1         1           1 1                     1 1                 2 1                       1       66
67 13     1                                 1   1     1     1           1                         2     1 1       1 1 1     67
68 15   1                       2           2       1   1 1   1           1   1 2                               1 1         68
69 19 1     1     2     1           1     1 1 1     1 1     1                           1           1   1   1 1   1 1       69
70 10               1                             1       1           1       1     1         1 1     1     1               70
71 10   1     1     1                             1     1                 2                           2         1           71
72 15 1   1             1     1     2             2   1               1 1                     1   1 2                       72
73 9       1                                         1         1   1     1       1     1               1             1     73
74 14         1                 4       1             1       1 1                 2         1         1                 1   74
75 10           1 1           2                           1             1                         1       1     2           75
76 5     1                 1 1                           1                     1                                           76
77 13     1 1 1 2                               1                       1   1       1 1   1           2                     77
78 13           1 1   2           1             1 1             1   2               2                   1                   78
79 13   1                           1   1   1 1       1     1               1   1       1   1             1   1             79
80 9 1                                       1   2                               2             1         1               1 80
81 13     1             1 1                                   2       1     1                   1   1   1     3             81
82 10           1                     1       1     1   1           1                   2 1                               1 82
83 6         2       1           1                       1   1                                                             83
84 7                           1         1                 1 1         1         1                 1                       84
85 17   1           1       1       1       1       3           1         1 2   1         1       1           1   1         85
86 13       1 1                   1     1 1 1                 1         1             1     1 1                 1         1 86
87 7       1       1                 1                           1                         1                 1       1     87
88 5                         1 1         1                             1                     1                             88
89 8       1                   1                       1               1 1   1                   1                   1     89
90 8 1               1     1               1                         2   1     1                                           90
91 10   1                                       1   1                     1 1         1 1         1                 1 1     91
92 14 1               3         1   1               1       1             1   1   1         1             1     1           92
93 8       1   1                 1                       2   1                                                       2     93
94 11   1       1   1   1               1     1 2                     1                       1                     1       94
95 9       1                                                                   2     1 1         1       1   1   1         95
96 14   1                 1 1   1           1             1 1     1 1         2           1 1     1                         96
97 7               2             1 1                   1             1                               1                     97
98 7             1                             2           1                                           1         1     1   98
99 14   1     1                             1 1     1     1             1 1 1                     1     1     1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng