BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 27/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
Ngày
/
Tháng
00 17 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                                     1       1             1 1   00
01 16   1 2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1   1       1                         2       01
02 11             1                 1                               1       1     1         1 1       1     1   1 1         02
03 11 1           1                             1         1           1   1   1         1     1       1     1               03
04 8       1         1                   1                               1         1               1     1             1   04
05 11 1             1         1             1                             1                 1             1     1       2 1 05
06 7               1 1                         1                 1 1                 1   1                                 06
07 9         1                         2     1         1         1         1         1         1                           07
08 17                 1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2                 1 08
09 10     1     1                     1     1   1           1       1                 1           1                   1     09
10 12                       1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                                     10
11 15 1   1   1                         1           1                   1     1 3 1     1     1   1       1                 11
12 11                             1                     1                 1 1       1             1 2   2             1     12
13 8       1 1                                 1                   1               1         1                     2       13
14 11       1       1 1 1 1                           1                         1   1           1     1     1               14
15 9     1     1 1                 1   1                           1         1                       1     1               15
16 10               1       1     1 1                 1   1           1     1                                   1         1 16
17 12               1       1 1           1   1   1         2                                           1         2       1 17
18 9 1                     1               1             1     1     1 1               1             1                     18
19 5 1         1                                                   1                       1           1                   19
20 19 1       2   1                 1 1   1 2                     1   1   2                 2 1               1 1 1         20
21 13       1     1   1 1       1 1   1   1   1                                             2                     1     1   21
22 15 1 1                     1           1             1                     1                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 22
23 15         1     2     1         1 1   1         1 1                             2                         2 1       1   23
24 14       1   1               1   1   1   1         1   1 1             1               1           1     1   1           24
25 7           1                     1               1                     1                           1       2           25
26 11       1               1     1                 1 1   1 1                                 1   1         1       1       26
27 17             1       2     3   1 1       2             1     1         1       1         1       1           1         27
28 8               1   1           1                     1                     1         1                     1   1       28
29 8   1   1                       1 1       1 1                                                               1 1         29
30 9             1             1         1                 1             1         1   1     1       1                     30
31 13         1               1 1         1   1   1                 1       1       1       1       1   1         1         31
32 12           1     1 1       1   1                                 1 1 1                     1 1         1     1         32
33 18   1         1     1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1                 1   33
34 6         1                 1                               2       1                         1                         34
35 12   1 1 1     1                 1 1       1   2     1       1                     1                                     35
36 8       1           1                   1             1                   1       1         1               1           36
37 12 1             1       1 1     1                 1       1             1     1     1           1               1       37
38 7   1                     1               1     1   1                                       1   1                       38
39 14           2               1 1                         1                   1 1   1 1   1     1   1       2             39
40 9   1                           1                 1                             1   1         1 1         1           1 40
41 9   1             1                               2   1       1                           1 1 1                         41
42 6                             1       1 1     2                                                         1               42
43 9         1     1 1   1   1               1                                           1 1                 1             43
44 11           1                       1   1                 2 1 1     1                                   1     2         44
45 9   1                                 1     1   1             1   1           1                 1     1                 45
46 14           1       1 1                   1       1       2           1 1   1             1     2         1             46
47 11   1                       1 2     1 1         2     1     1                               1                           47
48 6         1                                 1             1         1                               1             1     48
49 7     1           1     1                     1                                   1   1           1                     49
50 10                               1   1                         1       1     2                         2     1   1       50
51 8             1           1 1     1                             1                               1                   1 1 51
52 10                   1                 1 1                           1   2   1                           1       1   1   52
53 13 1   1             1   1             1 1             2     1     1                   1           1             1       53
54 15 1                           1   1             1   1 1 1       1           1           1 1         2         1 1       54
55 12                     1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1                               1 55
56 6     2                                                                 1           2                     1             56
57 9         1   1   1                 1                               1                 1                         1 1   1 57
58 13     1                         1         1       2         1       2         1                 2   1       1           58
59 7     1 1                                                         1 1 1                       1                   1     59
60 4                                 1                                               1                         1       1   60
61 11             1     1 1   1                                                   1 1       1               2 1       1     61
62 10             1   1     1         1                           1 1     1           1                         2           62
63 9                         2                           1 1 1       1   1               1                       1         63
64 13                 1 1         1             1     2       1 1     1     1                       1         1     1       64
65 9       2       1                                           1 1                 1           1 1   1                     65
66 10                       1 1 1                                 1           1                 1 1         1           1 1 66
67 7                 1                 1       1 1                                 1                                 1   1 67
68 12     1         1                   1                 1     1         1   1   1                       2           2     68
69 14           1                   1         1   1               1             1     1     2     1           1     1 1 1   69
70 2                             1                                                           1                             70
71 12                             1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1                             71
72 15             1   1 1 1 1 1                     1         1       1         1   1             1     1     2             72
73 4               1                         1   1                                   1                                     73
74 13         1     1 1       1         1       1                             1         1                 4       1         74
75 11   1 1 1     1               1                             1   1                     1 1           2                   75
76 10   1   1   1 1       1                   1     1                               1                 1 1                   76
77 21     1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                               1 77
78 13       1           1                         1     1     1   1 1                     1 1   2           1             1 78
79 15         1         1 1 1     1             1   1         1     1   1         1                           1   1   1 1   79
80 7 1                     2                             1   1                 1                                       1   80
81 12       1       1 1 1             1   1             2           1               1             1 1                       81
82 6                                   1           1       1                             1                     1       1   82
83 12       1   1                     1 1           1   1         1   1                 2       1           1               83
84 9   1     1 1                   1 1     1                         1                                   1         1       84
85 10                                         1             1                 3   1           1       1       1       1     85
86 11     1       1           1                     1                 1               1 1                   1     1 1 1     86
87 7 1                           1                           1   1                   1       1                 1           87
88 11       1 1 1               1 1           1 1                             1                         1 1         1       88
89 9           1           1     1   1     1           1   1                         1                   1                 89
90 13 1 2     1               1             1                         1     2   1               1     1               1     90
91 7     1               1   1                   1             1                 1                                       1 91
92 12     1                           2                       1 1       1       1               3         1   1             92
93 8 1 1                       1                   1                       1         1   1                 1               93
94 14           1   1   1                               1   1                 1   1       1   1   1               1     1 2 94
95 8 1                   1 1             1       1 1           1                     1                                     95
96 12 1         1     1                 1           1                       1 1   1                 1 1   1           1     96
97 9               1                   1   1                     1           1               2             1 1             97
98 8 1 1               1                                               2                   1                             2 98
99 11   1             1   1 1                           1                   1 1   1     1                             1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
Ngày
/
Tháng